FormattableString.Format Vlastnost

Definice

Vrátí řetězec složeného formátu.Returns the composite format string.

public:
 abstract property System::String ^ Format { System::String ^ get(); };
public abstract string Format { get; }
member this.Format : string
Public MustOverride ReadOnly Property Format As String

Hodnota vlastnosti

Složený řetězec formátu.The composite format string.

Poznámky

Složený řetězec formátu se skládá z nuly nebo více spuštění pevného textu v kombinaci s jednou nebo více položkami formátu, které jsou označeny číslem indexu oddělenými závorkami (například {0}).A composite format string consists of zero or more runs of fixed text intermixed with one or more format items, which are indicated by an index number delimited with brackets (for example, {0}). Index každé položky formátu odpovídá argumentu v seznamu objektů, který následuje za složeným řetězcem formátu.The index of each format item corresponds to an argument in an object list that follows the composite format string. Například v následujícím příkazu:For example, in the following statement:

String.Format("Name = {0}, hours = {1:hh}", name, DateTime.Now);
String.Format("Name = {0}, hours = {1:hh}", name, DateTime.Now)

složený řetězec formátu je "Name = {0}, hours = {1:hh}".the composite format string is "Name = {0}, hours = {1:hh}".

Platí pro

Viz také