FormattableString.GetArguments Metoda

Definice

Vrátí pole objektu, které obsahuje jeden nebo více objektů k formátování.Returns an object array that contains one or more objects to format.

public:
 abstract cli::array <System::Object ^> ^ GetArguments();
public abstract object[] GetArguments ();
abstract member GetArguments : unit -> obj[]
Public MustOverride Function GetArguments () As Object()

Návraty

Object[]

Pole objektů, které obsahuje jeden nebo více objektů k formátování.An object array that contains one or more objects to format.

Poznámky

Klienti by neměli měnit obsah pole.Clients should not modify the contents of the array.

Platí pro