FormattableString.Invariant(FormattableString) Metoda

Definice

Vrátí výsledný řetězec, ve kterém jsou argumenty formátovány pomocí konvencí invariantní jazykové verze.Returns a result string in which arguments are formatted by using the conventions of the invariant culture.

public:
 static System::String ^ Invariant(FormattableString ^ formattable);
public static string Invariant (FormattableString formattable);
static member Invariant : FormattableString -> string
Public Shared Function Invariant (formattable As FormattableString) As String

Parametry

formattable
FormattableString

Objekt, který má být převeden na výsledný řetězec.The object to convert to a result string.

Návraty

Řetězec, který je výsledkem formátování aktuální instance pomocí konvencí invariantní jazykové verze.The string that results from formatting the current instance by using the conventions of the invariant culture.

Výjimky

formattable je null.formattable is null.

Poznámky

Tuto statickou metodu lze importovat C# pomocí následujícího příkazu:This static method can be imported in C# by the following statement:

using static System.FormattableString;  

V rámci rozsahu, který using static direktiva může být interpolovaná řetězec formátován pomocí konvence invariantní jazykové verze podle kódu, jako je následující:Within the scope that using static directive, an interpolated string may be formatted using the conventions of the invariant culture by code such as the following:

Invariant($"{{ lat = {latitude}; lon = {longitude} }}")   

Platí pro