CompareInfo.Compare Metoda

Definice

Porovná dva řetězce.Compares two strings.

Přetížení

Compare(String, String)

Porovná dva řetězce.Compares two strings.

Compare(String, String, CompareOptions)

Porovná dva řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares two strings using the specified CompareOptions value.

Compare(String, Int32, String, Int32)

Porovná oddíl end v řetězci s koncovým oddílem jiného řetězce.Compares the end section of a string with the end section of another string.

Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions)

Porovná část end řetězce s koncovým oddílem jiného řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares the end section of a string with the end section of another string using the specified CompareOptions value.

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32)

Porovná část jednoho řetězce s částí jiného řetězce.Compares a section of one string with a section of another string.

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions)

Porovná část jednoho řetězce s částí jiného řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares a section of one string with a section of another string using the specified CompareOptions value.

Compare(String, String)

Porovná dva řetězce.Compares two strings.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, System::String ^ string2);
public virtual int Compare (string string1, string string2);
abstract member Compare : string * string -> int
override this.Compare : string * string -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, string2 As String) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero string1je menší než string2.string1 is less than string2.
větší než nulagreater than zero string1je větší než string2.string1 is greater than string2.

Příklady

Následující příklad porovnává části dvou řetězců pomocí různých CompareInfo objektů:The following example compares portions of two strings using the different CompareInfo objects:

// The following code example compares two strings using the different CompareInfo instances:
//  a CompareInfo instance associated with the S"Spanish - Spain" culture with international sort,
//  a CompareInfo instance associated with the S"Spanish - Spain" culture with traditional sort, and
//  a CompareInfo instance associated with the InvariantCulture.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "calle";
  String^ myStr2 = "calor";
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that 
  // uses the S"es-ES" culture with international sort.
  CompareInfo^ myCompIntl = CompareInfo::GetCompareInfo( "es-ES" );
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that 
  // uses the S"es-ES" culture with traditional sort.
  CompareInfo^ myCompTrad = CompareInfo::GetCompareInfo( 0x040A );
  
  // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myCompInva = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myCompIntl.
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1, myStr2 );
  Console::WriteLine( "  With myCompIntl::Compare: {0}", myCompIntl->Compare( myStr1, myStr2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompTrad::Compare: {0}", myCompTrad->Compare( myStr1, myStr2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompInva::Compare: {0}", myCompInva->Compare( myStr1, myStr2 ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "calle" and "calor"
  With myCompIntl::Compare: -1
  With myCompTrad::Compare: 1
  With myCompInva::Compare: -1
*/
// The following code example compares two strings using the different CompareInfo instances:
//  a CompareInfo instance associated with the "Spanish - Spain" culture with international sort,
//  a CompareInfo instance associated with the "Spanish - Spain" culture with traditional sort, and
//  a CompareInfo instance associated with the InvariantCulture.

using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "calle";
   String myStr2 = "calor";

   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   CompareInfo myCompIntl = CompareInfo.GetCompareInfo( "es-ES" );
   
   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   CompareInfo myCompTrad = CompareInfo.GetCompareInfo( 0x040A );

   // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   CompareInfo myCompInva = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1, myStr2 );
   Console.WriteLine( "  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare( myStr1, myStr2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare( myStr1, myStr2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare( myStr1, myStr2 ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "calle" and "calor"
  With myCompIntl.Compare: -1
  With myCompTrad.Compare: 1
  With myCompInva.Compare: -1

*/
' The following code example compares two strings using the different CompareInfo instances:
'  a CompareInfo instance associated with the "Spanish - Spain" culture with international sort,
'  a CompareInfo instance associated with the "Spanish - Spain" culture with traditional sort, and
'  a CompareInfo instance associated with the InvariantCulture.

Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "calle"
   Dim myStr2 As [String] = "calor"

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   Dim myCompIntl As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo("es-ES")

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   Dim myCompTrad As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo(&H40A)

   ' Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   Dim myCompInva As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1, myStr2)
   Console.WriteLine("  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare(myStr1, myStr2))
   Console.WriteLine("  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare(myStr1, myStr2))
   Console.WriteLine("  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare(myStr1, myStr2))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "calle" and "calor"
'  With myCompIntl.Compare: -1
'  With myCompTrad.Compare: 1
'  With myCompInva.Compare: -1

Následující příklad ukazuje volání Compare metody.The following example demonstrates calling the Compare method.

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Globalization;

int main()
{
  array<String^>^ sign = gcnew array<String^> { "<", "=", ">" };

  // The code below demonstrates how strings compare
  // differently for different cultures.
  String^ s1 = "Coté"; 
  String^ s2 = "coté";
  String^ s3 = "côte";

  // Set sort order of strings for French in France.
  CompareInfo^ ci = (gcnew CultureInfo("fr-FR"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s1, s2, sign[ci->Compare(s1, s2, CompareOptions::IgnoreCase) + 1]);

  // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3, CompareOptions::None) + 1]);

  // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
  ci = (gcnew CultureInfo("ja-JP"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte.
  Console::WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3) + 1]);
}

// This code produces the following output.
//
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
using System;
using System.Text;
using System.Globalization;

public sealed class App
{
  static void Main(string[] args)
  {
    String[] sign = new String[] { "<", "=", ">" };

    // The code below demonstrates how strings compare 
    // differently for different cultures.
    String s1 = "Coté", s2 = "coté", s3 = "côte";

    // Set sort order of strings for French in France.
    CompareInfo ci = new CultureInfo("fr-FR").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);
   
    // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s1, s2, sign[ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1]);

    // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1]);

    // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = new CultureInfo("ja-JP").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);

    // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte. 
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3) + 1]);
  }
}

// This code produces the following output.
// 
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
Imports System.Text
Imports System.Globalization

NotInheritable Public Class App
  Shared Sub Main(ByVal args() As String) 
    Dim sign() As String = {"<", "=", ">"}
    
    ' The code below demonstrates how strings compare 
    ' differently for different cultures.
    Dim s1 As String = "Coté"
    Dim s2 As String = "coté"
    Dim s3 As String = "côte"
    
    ' Set sort order of strings for French in France.
    Dim ci As CompareInfo = New CultureInfo("fr-FR").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s1, s2, sign((ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1)))
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1)))
    
    ' Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = New CultureInfo("ja-JP").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using ja-JP Compare of coté < côte. 
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3) + 1)))
  End Sub
End Class

' This code produces the following output.
' 
' The LCID for fr-FR is 1036.
' fr-FR Compare: Coté = coté
' fr-FR Compare: coté > côte
' The LCID for ja-JP is 1041.
' ja-JP Compare: coté < côte

Poznámky

Ve výchozím nastavení je porovnání provedeno pomocí CompareOptions.None.By default, the comparison is performed by using CompareOptions.None. Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste volat metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should call string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. Compare(String, String) Metoda tyto znaky nepovažuje při provádění porovnání zohledňující jazykovou verzi.The Compare(String, String) method does not consider such characters when it performs a culture-sensitive comparison. Například porovnání zohledňující jazykovou verzi "Animal" s "nemalwarem" (pomocí měkké pomlčky nebo U + 00AD) značí, že jsou dva řetězce ekvivalentní, jak ukazuje následující příklad.For instance, a culture-sensitive comparison of "animal" with "ani-mal" (using a soft hyphen, or U+00AD) indicates that the two strings are equivalent, as the following example shows.

[!code-vbSystem.Globalization.CompareInfo.Compare#1][!code-vbSystem.Globalization.CompareInfo.Compare#1]

Chcete-li rozpoznat ignorovatelné znaky v porovnání s řetězci, Compare(String, String, CompareOptions) zavolejte metodu a zadejte hodnotu buď Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in a string comparison, call the Compare(String, String, CompareOptions) method and supply a value of either Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Compare(String, String, CompareOptions)

Porovná dva řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares two strings using the specified CompareOptions value.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, System::String ^ string2, System::Globalization::CompareOptions options);
public virtual int Compare (string string1, string string2, System.Globalization.CompareOptions options);
abstract member Compare : string * string * System.Globalization.CompareOptions -> int
override this.Compare : string * string * System.Globalization.CompareOptions -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, string2 As String, options As CompareOptions) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

options
CompareOptions

Hodnota, která určuje, string1 jak string2 a mají být porovnány.A value that defines how string1 and string2 should be compared. optionsje Ordinalbuď hodnota výčtu, nebo bitová kombinace jedné nebo více následujících hodnot: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType StringSorta.options is either the enumeration value Ordinal, or a bitwise combination of one or more of the following values: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType, and StringSort.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero string1je menší než string2.string1 is less than string2.
větší než nulagreater than zero string1je větší než string2.string1 is greater than string2.

Výjimky

optionsobsahuje neplatnou CompareOptions hodnotu.options contains an invalid CompareOptions value.

Příklady

Následující příklad porovnává dva řetězce pomocí různých CompareOptions nastavení.The following example compares two strings using different CompareOptions settings.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
  String^ myStr2 = "My uncle bills clients";
  
  // Creates a CompareInfo which uses the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myComp = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myComp.
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1, myStr2 );
  Console::WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2 ) );
  Console::WriteLine( "  With None             : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions::None ) );
  Console::WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions::Ordinal ) );
  Console::WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions::StringSort ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions::IgnoreCase ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions::IgnoreSymbols ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp->Compare( myStr1, myStr2, static_cast<CompareOptions>(CompareOptions::IgnoreCase | CompareOptions::IgnoreSymbols) ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "My Uncle Bill's clients" and "My uncle bills clients"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -32
  With StringSort          : -1
  With IgnoreCase          : 1
  With IgnoreSymbols        : 1
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
   String myStr2 = "My uncle bills clients";

   // Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   CompareInfo myComp = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1, myStr2 );
   Console.WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2 ) );
   Console.WriteLine( "  With None             : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.None ) );
   Console.WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.Ordinal ) );
   Console.WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.StringSort ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreCase ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreSymbols ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare( myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreCase | CompareOptions.IgnoreSymbols ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "My Uncle Bill's clients" and "My uncle bills clients"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -32
  With StringSort          : -1
  With IgnoreCase          : 1
  With IgnoreSymbols        : 1
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "My Uncle Bill's clients"
   Dim myStr2 As [String] = "My uncle bills clients"

   ' Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   Dim myComp As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1, myStr2)
   Console.WriteLine("  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2))
   Console.WriteLine("  With None             : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.None))
   Console.WriteLine("  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.Ordinal))
   Console.WriteLine("  With StringSort          : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.StringSort))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreCase))
   Console.WriteLine("  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreSymbols))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare(myStr1, myStr2, CompareOptions.IgnoreCase Or CompareOptions.IgnoreSymbols))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "My Uncle Bill's clients" and "My uncle bills clients"
'  With no CompareOptions      : 1
'  With None             : 1
'  With Ordinal           : -32
'  With StringSort          : -1
'  With IgnoreCase          : 1
'  With IgnoreSymbols        : 1
'  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

Následující příklad ukazuje volání Compare metody.The following example demonstrates calling the Compare method.

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Globalization;

int main()
{
  array<String^>^ sign = gcnew array<String^> { "<", "=", ">" };

  // The code below demonstrates how strings compare
  // differently for different cultures.
  String^ s1 = "Coté"; 
  String^ s2 = "coté";
  String^ s3 = "côte";

  // Set sort order of strings for French in France.
  CompareInfo^ ci = (gcnew CultureInfo("fr-FR"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s1, s2, sign[ci->Compare(s1, s2, CompareOptions::IgnoreCase) + 1]);

  // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3, CompareOptions::None) + 1]);

  // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
  ci = (gcnew CultureInfo("ja-JP"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte.
  Console::WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3) + 1]);
}

// This code produces the following output.
//
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
using System;
using System.Text;
using System.Globalization;

public sealed class App
{
  static void Main(string[] args)
  {
    String[] sign = new String[] { "<", "=", ">" };

    // The code below demonstrates how strings compare 
    // differently for different cultures.
    String s1 = "Coté", s2 = "coté", s3 = "côte";

    // Set sort order of strings for French in France.
    CompareInfo ci = new CultureInfo("fr-FR").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);
   
    // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s1, s2, sign[ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1]);

    // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1]);

    // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = new CultureInfo("ja-JP").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);

    // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte. 
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3) + 1]);
  }
}

// This code produces the following output.
// 
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
Imports System.Text
Imports System.Globalization

NotInheritable Public Class App
  Shared Sub Main(ByVal args() As String) 
    Dim sign() As String = {"<", "=", ">"}
    
    ' The code below demonstrates how strings compare 
    ' differently for different cultures.
    Dim s1 As String = "Coté"
    Dim s2 As String = "coté"
    Dim s3 As String = "côte"
    
    ' Set sort order of strings for French in France.
    Dim ci As CompareInfo = New CultureInfo("fr-FR").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s1, s2, sign((ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1)))
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1)))
    
    ' Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = New CultureInfo("ja-JP").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using ja-JP Compare of coté < côte. 
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3) + 1)))
  End Sub
End Class

' This code produces the following output.
' 
' The LCID for fr-FR is 1036.
' fr-FR Compare: Coté = coté
' fr-FR Compare: coté > côte
' The LCID for ja-JP is 1041.
' ja-JP Compare: coté < côte

Poznámky

Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste volat metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should call string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. Compare(String, String, CompareOptions) Metoda tyto znaky nepovažuje při provádění porovnání zohledňující jazykovou verzi.The Compare(String, String, CompareOptions) method does not consider such characters when it performs a culture-sensitive comparison. Pro rozpoznání ignorovaných znaků v porovnání zadejte hodnotu Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in your comparison, supply a value of Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Viz také

Compare(String, Int32, String, Int32)

Porovná oddíl end v řetězci s koncovým oddílem jiného řetězce.Compares the end section of a string with the end section of another string.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, int offset1, System::String ^ string2, int offset2);
public virtual int Compare (string string1, int offset1, string string2, int offset2);
abstract member Compare : string * int * string * int -> int
override this.Compare : string * int * string * int -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, offset1 As Integer, string2 As String, offset2 As Integer) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

offset1
Int32

Index založený na nule znaku, ve string1 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string1 at which to start comparing.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

offset2
Int32

Index založený na nule znaku, ve string2 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string2 at which to start comparing.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero Zadaná část string1 je menší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is less than the specified section of string2.
větší než nulagreater than zero Zadaná část string1 je větší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is greater than the specified section of string2.

Výjimky

offset1nebo offset2 je menší než nula.offset1 or offset2 is less than zero.

-nebo--or-

offset1je větší nebo rovno počtu znaků v string1.offset1 is greater than or equal to the number of characters in string1.

-nebo--or-

offset2je větší nebo rovno počtu znaků v string2.offset2 is greater than or equal to the number of characters in string2.

Příklady

Následující příklad porovnává části dvou řetězců pomocí různých CompareInfo objektů:The following example compares portions of two strings using the different CompareInfo objects:

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "calle";
  String^ myStr2 = "calor";
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that 
  // uses the S"es-ES" culture with international sort.
  CompareInfo^ myCompIntl = CompareInfo::GetCompareInfo( "es-ES" );
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that 
  // uses the S"es-ES" culture with traditional sort.
  CompareInfo^ myCompTrad = CompareInfo::GetCompareInfo( 0x040A );
  
  // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myCompInva = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myCompIntl.
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1->Substring( 2 ), myStr2->Substring( 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompIntl::Compare: {0}", myCompIntl->Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompTrad::Compare: {0}", myCompTrad->Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompInva::Compare: {0}", myCompInva->Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "lle" and "lor"
  With myCompIntl::Compare: -1
  With myCompTrad::Compare: 1
  With myCompInva::Compare: -1
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "calle";
   String myStr2 = "calor";

   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   CompareInfo myCompIntl = CompareInfo.GetCompareInfo( "es-ES" );
   
   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   CompareInfo myCompTrad = CompareInfo.GetCompareInfo( 0x040A );

   // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   CompareInfo myCompInva = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1.Substring( 2 ), myStr2.Substring( 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare( myStr1, 2, myStr2, 2 ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "lle" and "lor"
  With myCompIntl.Compare: -1
  With myCompTrad.Compare: 1
  With myCompInva.Compare: -1

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "calle"
   Dim myStr2 As [String] = "calor"

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   Dim myCompIntl As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo("es-ES")

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   Dim myCompTrad As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo(&H40A)

   ' Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   Dim myCompInva As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1.Substring(2), myStr2.Substring(2))
   Console.WriteLine("  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare(myStr1, 2, myStr2, 2))
   Console.WriteLine("  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare(myStr1, 2, myStr2, 2))
   Console.WriteLine("  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare(myStr1, 2, myStr2, 2))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "lle" and "lor"
'  With myCompIntl.Compare: -1
'  With myCompTrad.Compare: 1
'  With myCompInva.Compare: -1

Poznámky

Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste volat metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should call string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují znaky, které lze ignorovat.Character sets include ignorable characters. Metoda Compare(String, Int32, String, Int32) tyto znaky nebere v úvahu, pokud provádí porovnání zohledňující jazyk nebo jazykovou verzi.The Compare(String, Int32, String, Int32) method does not consider these characters when it performs a linguistic or culture-sensitive comparison. Pro rozpoznání ignorovaných znaků v porovnání volejte Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions) metodu a zadejte Ordinal hodnotu nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in your comparison, call the Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions) method and supply a value of Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions)

Porovná část end řetězce s koncovým oddílem jiného řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares the end section of a string with the end section of another string using the specified CompareOptions value.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, int offset1, System::String ^ string2, int offset2, System::Globalization::CompareOptions options);
public virtual int Compare (string string1, int offset1, string string2, int offset2, System.Globalization.CompareOptions options);
abstract member Compare : string * int * string * int * System.Globalization.CompareOptions -> int
override this.Compare : string * int * string * int * System.Globalization.CompareOptions -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, offset1 As Integer, string2 As String, offset2 As Integer, options As CompareOptions) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

offset1
Int32

Index založený na nule znaku, ve string1 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string1 at which to start comparing.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

offset2
Int32

Index založený na nule znaku, ve string2 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string2 at which to start comparing.

options
CompareOptions

Hodnota, která určuje, string1 jak string2 a mají být porovnány.A value that defines how string1 and string2 should be compared. optionsje Ordinalbuď hodnota výčtu, nebo bitová kombinace jedné nebo více následujících hodnot: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType StringSorta.options is either the enumeration value Ordinal, or a bitwise combination of one or more of the following values: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType, and StringSort.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero Zadaná část string1 je menší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is less than the specified section of string2.
větší než nulagreater than zero Zadaná část string1 je větší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is greater than the specified section of string2.

Výjimky

offset1nebo offset2 je menší než nula.offset1 or offset2 is less than zero.

-nebo--or-

offset1je větší nebo rovno počtu znaků v string1.offset1 is greater than or equal to the number of characters in string1.

-nebo--or-

offset2je větší nebo rovno počtu znaků v string2.offset2 is greater than or equal to the number of characters in string2.

optionsobsahuje neplatnou CompareOptions hodnotu.options contains an invalid CompareOptions value.

Příklady

Následující příklad porovnává části dvou řetězců pomocí různých CompareOptions nastavení.The following example compares portions of two strings using different CompareOptions settings.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
  String^ myStr2 = "My uncle bills clients";
  
  // Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myComp = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myComp.
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1->Substring( 10 ), myStr2->Substring( 10 ) );
  Console::WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10 ) );
  Console::WriteLine( "  With None             : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions::None ) );
  Console::WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions::Ordinal ) );
  Console::WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions::StringSort ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions::IgnoreCase ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions::IgnoreSymbols ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp->Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, static_cast<CompareOptions>(CompareOptions::IgnoreCase | CompareOptions::IgnoreSymbols) ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "ill's clients" and "ills clients"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -76
  With StringSort          : -1
  With IgnoreCase          : 1
  With IgnoreSymbols        : 0
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
   String myStr2 = "My uncle bills clients";

   // Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   CompareInfo myComp = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1.Substring( 10 ), myStr2.Substring( 10 ) );
   Console.WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10 ) );
   Console.WriteLine( "  With None             : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.None ) );
   Console.WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.Ordinal ) );
   Console.WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.StringSort ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreCase ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreSymbols ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare( myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreCase | CompareOptions.IgnoreSymbols ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "ill's clients" and "ills clients"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -76
  With StringSort          : -1
  With IgnoreCase          : 1
  With IgnoreSymbols        : 0
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "My Uncle Bill's clients"
   Dim myStr2 As [String] = "My uncle bills clients"

   ' Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   Dim myComp As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1.Substring(10), myStr2.Substring(10))
   Console.WriteLine("  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10))
   Console.WriteLine("  With None             : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.None))
   Console.WriteLine("  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.Ordinal))
   Console.WriteLine("  With StringSort          : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.StringSort))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreCase))
   Console.WriteLine("  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreSymbols))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare(myStr1, 10, myStr2, 10, CompareOptions.IgnoreCase Or CompareOptions.IgnoreSymbols))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "ill's clients" and "ills clients"
'  With no CompareOptions      : 1
'  With None             : 1
'  With Ordinal           : -76
'  With StringSort          : -1
'  With IgnoreCase          : 1
'  With IgnoreSymbols        : 0
'  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

Poznámky

Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste volat metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should call string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují ignorovatelné znaky, což jsou znaky, které nejsou zahrnuty do jazykového porovnání nebo porovnání závislém na jazykové verzi.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions) Metoda tyto znaky nepovažuje při provádění porovnání zohledňující jazykovou verzi.The Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions) method does not consider such characters when performing a culture-sensitive comparison. Pro rozpoznání ignorovaných znaků v porovnání zadejte hodnotu Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in your comparison, supply a value of Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Viz také

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32)

Porovná část jednoho řetězce s částí jiného řetězce.Compares a section of one string with a section of another string.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, int offset1, int length1, System::String ^ string2, int offset2, int length2);
public virtual int Compare (string string1, int offset1, int length1, string string2, int offset2, int length2);
abstract member Compare : string * int * int * string * int * int -> int
override this.Compare : string * int * int * string * int * int -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, offset1 As Integer, length1 As Integer, string2 As String, offset2 As Integer, length2 As Integer) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

offset1
Int32

Index založený na nule znaku, ve string1 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string1 at which to start comparing.

length1
Int32

Počet po sobě jdoucích znaků string1 v k porovnáníThe number of consecutive characters in string1 to compare.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

offset2
Int32

Index založený na nule znaku, ve string2 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string2 at which to start comparing.

length2
Int32

Počet po sobě jdoucích znaků string2 v k porovnáníThe number of consecutive characters in string2 to compare.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero Zadaná část string1 je menší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is less than the specified section of string2.
větší než nulagreater than zero Zadaná část string1 je větší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is greater than the specified section of string2.

Výjimky

offset1nebo nebo length1jemenšínežnula .length2 offset2offset1 or length1 or offset2 or length2 is less than zero.

-nebo--or-

offset1je větší nebo rovno počtu znaků v string1.offset1 is greater than or equal to the number of characters in string1.

-nebo--or-

offset2je větší nebo rovno počtu znaků v string2.offset2 is greater than or equal to the number of characters in string2.

-nebo--or-

length1je větší než počet znaků od offset1 do string1konce.length1 is greater than the number of characters from offset1 to the end of string1.

-nebo--or-

length2je větší než počet znaků od offset2 do string2konce.length2 is greater than the number of characters from offset2 to the end of string2.

Příklady

Následující příklad porovnává části dvou řetězců pomocí různých CompareInfo objektů:The following example compares portions of two strings using the different CompareInfo objects:

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "calle";
  String^ myStr2 = "calor";
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the S"es-ES" culture with international sort.
  CompareInfo^ myCompIntl = CompareInfo::GetCompareInfo( "es-ES" );
  
  // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the S"es-ES" culture with traditional sort.
  CompareInfo^ myCompTrad = CompareInfo::GetCompareInfo( 0x040A );
  
  // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myCompInva = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myCompIntl.
  Console::WriteLine( "Comparing \" {0}\" and \" {1}\"", myStr1->Substring( 2, 2 ), myStr2->Substring( 2, 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompIntl->Compare: {0}", myCompIntl->Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompTrad->Compare: {0}", myCompTrad->Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );
  Console::WriteLine( "  With myCompInva->Compare: {0}", myCompInva->Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing S"ll" and S"lo"
With myCompIntl.Compare: -1
With myCompTrad.Compare: 1
With myCompInva.Compare: -1

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "calle";
   String myStr2 = "calor";

   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   CompareInfo myCompIntl = CompareInfo.GetCompareInfo( "es-ES" );
   
   // Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   CompareInfo myCompTrad = CompareInfo.GetCompareInfo( 0x040A );

   // Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   CompareInfo myCompInva = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1.Substring( 2, 2 ), myStr2.Substring( 2, 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );
   Console.WriteLine( "  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare( myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2 ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "ll" and "lo"
  With myCompIntl.Compare: -1
  With myCompTrad.Compare: 1
  With myCompInva.Compare: -1

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "calle"
   Dim myStr2 As [String] = "calor"

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with international sort.
   Dim myCompIntl As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo("es-ES")

   ' Uses GetCompareInfo to create the CompareInfo that uses the "es-ES" culture with traditional sort.
   Dim myCompTrad As CompareInfo = CompareInfo.GetCompareInfo(&H40A)

   ' Uses the CompareInfo property of the InvariantCulture.
   Dim myCompInva As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myCompIntl.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1.Substring(2, 2), myStr2.Substring(2, 2))
   Console.WriteLine("  With myCompIntl.Compare: {0}", myCompIntl.Compare(myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2))
   Console.WriteLine("  With myCompTrad.Compare: {0}", myCompTrad.Compare(myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2))
   Console.WriteLine("  With myCompInva.Compare: {0}", myCompInva.Compare(myStr1, 2, 2, myStr2, 2, 2))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "ll" and "lo"
'  With myCompIntl.Compare: -1
'  With myCompTrad.Compare: 1
'  With myCompInva.Compare: -1

Poznámky

Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste použít metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should use string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují znaky, které lze ignorovat.Character sets include ignorable characters. Metoda Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32) tyto znaky nebere v úvahu, pokud provádí porovnání zohledňující jazyk nebo jazykovou verzi.The Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32) method does not consider these characters when it performs a linguistic or culture-sensitive comparison. Pro rozpoznání ignorovaných znaků v porovnání volejte Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions) metodu a zadejte Ordinal hodnotu nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in your comparison, call the Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions) method and supply a value of Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions)

Porovná část jednoho řetězce s částí jiného řetězce pomocí zadané CompareOptions hodnoty.Compares a section of one string with a section of another string using the specified CompareOptions value.

public:
 virtual int Compare(System::String ^ string1, int offset1, int length1, System::String ^ string2, int offset2, int length2, System::Globalization::CompareOptions options);
public virtual int Compare (string string1, int offset1, int length1, string string2, int offset2, int length2, System.Globalization.CompareOptions options);
abstract member Compare : string * int * int * string * int * int * System.Globalization.CompareOptions -> int
override this.Compare : string * int * int * string * int * int * System.Globalization.CompareOptions -> int
Public Overridable Function Compare (string1 As String, offset1 As Integer, length1 As Integer, string2 As String, offset2 As Integer, length2 As Integer, options As CompareOptions) As Integer

Parametry

string1
String

První řetězec určený k porovnáníThe first string to compare.

offset1
Int32

Index založený na nule znaku, ve string1 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string1 at which to start comparing.

length1
Int32

Počet po sobě jdoucích znaků string1 v k porovnáníThe number of consecutive characters in string1 to compare.

string2
String

Druhý řetězec určený k porovnáníThe second string to compare.

offset2
Int32

Index založený na nule znaku, ve string2 kterém se má začít porovnávat.The zero-based index of the character in string2 at which to start comparing.

length2
Int32

Počet po sobě jdoucích znaků string2 v k porovnáníThe number of consecutive characters in string2 to compare.

options
CompareOptions

Hodnota, která určuje, string1 jak string2 a mají být porovnány.A value that defines how string1 and string2 should be compared. optionsje Ordinalbuď hodnota výčtu, nebo bitová kombinace jedné nebo více následujících hodnot: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType StringSorta.options is either the enumeration value Ordinal, or a bitwise combination of one or more of the following values: IgnoreCase, IgnoreSymbols, IgnoreNonSpace, IgnoreWidth, IgnoreKanaType, and StringSort.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem označující lexikální relaci mezi dvěma komparand.A 32-bit signed integer indicating the lexical relationship between the two comparands.

ValueValue PodmínkaCondition
nulazero Dva řetězce jsou stejné.The two strings are equal.
menší než nulaless than zero Zadaná část string1 je menší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is less than the specified section of string2.
větší než nulagreater than zero Zadaná část string1 je větší než zadaný string2oddíl.The specified section of string1 is greater than the specified section of string2.

Výjimky

offset1nebo nebo length1jemenšínežnula .length2 offset2offset1 or length1 or offset2 or length2 is less than zero.

-nebo--or-

offset1je větší nebo rovno počtu znaků v string1.offset1 is greater than or equal to the number of characters in string1.

-nebo--or-

offset2je větší nebo rovno počtu znaků v string2.offset2 is greater than or equal to the number of characters in string2.

-nebo--or-

length1je větší než počet znaků od offset1 do string1konce.length1 is greater than the number of characters from offset1 to the end of string1.

-nebo--or-

length2je větší než počet znaků od offset2 do string2konce.length2 is greater than the number of characters from offset2 to the end of string2.

optionsobsahuje neplatnou CompareOptions hodnotu.options contains an invalid CompareOptions value.

Příklady

Následující příklad porovnává části dvou řetězců pomocí různých CompareOptions nastavení.The following example compares portions of two strings using different CompareOptions settings.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Defines the strings to compare.
  String^ myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
  String^ myStr2 = "My uncle bills clients";
  
  // Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
  CompareInfo^ myComp = CultureInfo::InvariantCulture->CompareInfo;
  
  // Compares two strings using myComp.
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1->Substring( 3, 10 ), myStr2->Substring( 3, 10 ) );
  Console::WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10 ) );
  Console::WriteLine( "  With None             : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions::None ) );
  Console::WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions::Ordinal ) );
  Console::WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions::StringSort ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions::IgnoreCase ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions::IgnoreSymbols ) );
  Console::WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp->Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, static_cast<CompareOptions>(CompareOptions::IgnoreCase | CompareOptions::IgnoreSymbols) ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "Uncle Bill" and "uncle bill"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -32
  With StringSort          : 1
  With IgnoreCase          : 0
  With IgnoreSymbols        : 1
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCompareInfo {

  public static void Main() {

   // Defines the strings to compare.
   String myStr1 = "My Uncle Bill's clients";
   String myStr2 = "My uncle bills clients";

   // Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   CompareInfo myComp = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo;

   // Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\"", myStr1.Substring( 3, 10 ), myStr2.Substring( 3, 10 ) );
   Console.WriteLine( "  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10 ) );
   Console.WriteLine( "  With None             : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.None ) );
   Console.WriteLine( "  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.Ordinal ) );
   Console.WriteLine( "  With StringSort          : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.StringSort ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreCase ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreSymbols ) );
   Console.WriteLine( "  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare( myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreCase | CompareOptions.IgnoreSymbols ) );

  }

}


/*
This code produces the following output.

Comparing "Uncle Bill" and "uncle bill"
  With no CompareOptions      : 1
  With None             : 1
  With Ordinal           : -32
  With StringSort          : 1
  With IgnoreCase          : 0
  With IgnoreSymbols        : 1
  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesCompareInfo

  Public Shared Sub Main()

   ' Defines the strings to compare.
   Dim myStr1 As [String] = "My Uncle Bill's clients"
   Dim myStr2 As [String] = "My uncle bills clients"

   ' Creates a CompareInfo that uses the InvariantCulture.
   Dim myComp As CompareInfo = CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo

   ' Compares two strings using myComp.
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}""", myStr1.Substring(3, 10), myStr2.Substring(3, 10))
   Console.WriteLine("  With no CompareOptions      : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10))
   Console.WriteLine("  With None             : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.None))
   Console.WriteLine("  With Ordinal           : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.Ordinal))
   Console.WriteLine("  With StringSort          : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.StringSort))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase          : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreCase))
   Console.WriteLine("  With IgnoreSymbols        : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreSymbols))
   Console.WriteLine("  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : {0}", myComp.Compare(myStr1, 3, 10, myStr2, 3, 10, CompareOptions.IgnoreCase Or CompareOptions.IgnoreSymbols))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "Uncle Bill" and "uncle bill"
'  With no CompareOptions      : 1
'  With None             : 1
'  With Ordinal           : -32
'  With StringSort          : 1
'  With IgnoreCase          : 0
'  With IgnoreSymbols        : 1
'  With IgnoreCase and IgnoreSymbols : 0

Poznámky

Pokud rozhodnutí o zabezpečení závisí na porovnání řetězců nebo změně velikosti písmen, měli byste InvariantCulture vlastnost použít k zajištění konzistence chování bez ohledu na nastavení jazykové verze operačního systému.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent regardless of the culture settings of the operating system.

Poznámka

Pokud je to možné, měli byste volat metody porovnání řetězců, které mají parametr CompareOptions typu k určení typu porovnání, které očekáváte.When possible, you should call string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Jako obecné pravidlo použijte jazykové možnosti (pomocí aktuální jazykové verze) pro porovnávání řetězců zobrazených v uživatelském rozhraní a určete Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro porovnání zabezpečení.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují znaky, které lze ignorovat.Character sets include ignorable characters. Metoda Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions) tyto znaky nebere v úvahu, pokud provádí porovnání zohledňující jazykovou verzi.The Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions) method does not consider these characters when it performs a culture-sensitive comparison. Pro rozpoznání ignorovaných znaků v porovnání zadejte hodnotu Ordinal nebo OrdinalIgnoreCase pro options parametr.To recognize ignorable characters in your comparison, supply a value of Ordinal or OrdinalIgnoreCase for the options parameter.

Viz také

Platí pro