CultureInfo.DateTimeFormat Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví DateTimeFormatInfo , který definuje kulturní náležitě odpovídající formát zobrazení dat a časů.Gets or sets a DateTimeFormatInfo that defines the culturally appropriate format of displaying dates and times.

public:
 virtual property System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ DateTimeFormat { System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ get(); void set(System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ value); };
public virtual System.Globalization.DateTimeFormatInfo DateTimeFormat { get; set; }
member this.DateTimeFormat : System.Globalization.DateTimeFormatInfo with get, set
Public Overridable Property DateTimeFormat As DateTimeFormatInfo

Hodnota vlastnosti

DateTimeFormatInfo

DateTimeFormatInfoKterý definuje kulturní náležitě odpovídající formát zobrazení dat a časů.A DateTimeFormatInfo that defines the culturally appropriate format of displaying dates and times.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null.The property is set to null.

DateTimeFormatVlastnost nebo kterákoli z DateTimeFormatInfo vlastností je nastavena a CultureInfo je určena jen pro čtení.The DateTimeFormat property or any of the DateTimeFormatInfo properties is set, and the CultureInfo is read-only.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, že CultureInfo. Clone také naklonuje DateTimeFormatInfo NumberFormatInfo instance a přidružené k CultureInfo .The following code example shows that CultureInfo.Clone also clones the DateTimeFormatInfo and NumberFormatInfo instances associated with the CultureInfo.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a CultureInfo.
  CultureInfo^ myCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  
  // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
  CultureInfo^ myCIclone = dynamic_cast<CultureInfo^>(myCI->Clone());
  myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator = "a.m.";
  myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator = "-";
  myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol = "USD";
  myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits = 4;
  
  // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
  Console::WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
  Console::WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->AMDesignator, myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator );
  Console::WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->DateSeparator, myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator );
  Console::WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->CurrencySymbol, myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol );
  Console::WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->NumberDecimalDigits, myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits );
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a CultureInfo.
   CultureInfo myCI = new CultureInfo("en-US", false);

   // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   CultureInfo myCIclone = (CultureInfo) myCI.Clone();
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m.";
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-";
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD";
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4;

   // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone.
   Console.WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
   Console.WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator );
   Console.WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator );
   Console.WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol );
   Console.WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits );
  }
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesCultureInfo
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates and initializes a CultureInfo.
   Dim myCI As New CultureInfo("en-US", False)
   
   ' Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   Dim myCIclone As CultureInfo = CType(myCI.Clone(), CultureInfo)
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m."
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-"
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD"
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4
   
   ' Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
   Console.WriteLine("DTFI/NFI PROPERTY" + ControlChars.Tab + "ORIGINAL" + ControlChars.Tab + "MODIFIED CLONE")
   Console.WriteLine("DTFI.AMDesignator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator)
   Console.WriteLine("DTFI.DateSeparator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator)
   Console.WriteLine("NFI.CurrencySymbol" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol)
   Console.WriteLine("NFI.NumberDecimalDigits" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits)

  End Sub

End Class


' This code produces the following output.
'
' DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
' DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
' DTFI.DateSeparator   /        -
' NFI.CurrencySymbol   $        USD
' NFI.NumberDecimalDigits 2        4

Poznámky

PřepsáníOverrides

Uživatel se může rozhodnout přepsat některé hodnoty přidružené k aktuální jazykové verzi Windows prostřednictvím části místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech.The user might choose to override some of the values associated with the current culture of Windows through the regional and language options portion of Control Panel. Uživatel se například může rozhodnout zobrazit datum v jiném formátu nebo použít jinou než výchozí měnu pro jazykovou verzi.For example, the user might choose to display the date in a different format or to use a currency other than the default for the culture.

Pokud UseUserOverride je true a zadaná jazyková verze odpovídá aktuální jazykové verzi systému Windows, CultureInfo používá tato přepsání, včetně uživatelských nastavení pro vlastnosti DateTimeFormatInfo instance vrácené DateTimeFormat vlastností a vlastnosti NumberFormatInfo instance vrácené NumberFormat vlastností.If UseUserOverride is true and the specified culture matches the current culture of Windows, the CultureInfo uses those overrides, including user settings for the properties of the DateTimeFormatInfo instance returned by the DateTimeFormat property, and the properties of the NumberFormatInfo instance returned by the NumberFormat property. Pokud jsou uživatelská nastavení nekompatibilní s jazykovou verzí přidruženou k CultureInfo , například pokud vybraný kalendář není jedním z OptionalCalendars , nejsou definovány výsledky metod a hodnoty vlastností.If the user settings are incompatible with the culture associated with the CultureInfo, for example, if the selected calendar is not one of the OptionalCalendars, the results of the methods and the values of the properties are undefined.

Hodnota DateTimeFormat vlastnosti a NumberFormat vlastnost se nepočítá, dokud vaše aplikace nepřistupuje k vlastnosti.The value of the DateTimeFormat property and the NumberFormat property is not calculated until your application accesses the property. Pokud může uživatel změnit aktuální jazykovou verzi na novou jazykovou verzi v době, kdy je aplikace spuštěna, a poté aplikace přistupuje k DateTimeFormat NumberFormat vlastnosti nebo, aplikace získá výchozí hodnoty pro novou jazykovou verzi namísto přepsání pro původní jazykovou verzi.If the user can change the current culture to a new culture while the application is running and then the application accesses the DateTimeFormat or NumberFormat property, the application retrieves the defaults for the new culture instead of the overrides for the original culture. Chcete-li zachovat přepsání pro původní aktuální jazykovou verzi, aplikace by měla DateTimeFormat NumberFormat před změnou aktuální jazykové verze získat přístup k vlastnostem a.To preserve the overrides for the original current culture, the application should access the DateTimeFormat and NumberFormat properties before changing the current culture.

Poznámky pro volající

Pokud Calendar je, TaiwanCalendar ale není CurrentCulture nastavená na čínština (Tchaj-wan), s názvem zh-TW, potom NativeCalendarName , GetEraName(Int32) a GetAbbreviatedEraName(Int32) vrátí prázdný řetězec ("").If Calendar is the TaiwanCalendar but the CurrentCulture is not set to Chinese (Taiwan), named zh-TW, then NativeCalendarName, GetEraName(Int32), and GetAbbreviatedEraName(Int32) return an empty string ("").

Platí pro

Viz také