CultureInfo.GetFormat(Type) CultureInfo.GetFormat(Type) CultureInfo.GetFormat(Type) CultureInfo.GetFormat(Type) Method

Definice

Získává objekt, který definuje způsob formátování zadaného typu.Gets an object that defines how to format the specified type.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public virtual object GetFormat (Type formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Overridable Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type Type Type Type

Objekt Type , pro který má být získán objekt formátování.The Type for which to get a formatting object. Tato metoda podporuje NumberFormatInfo pouze typy a DateTimeFormatInfo .This method only supports the NumberFormatInfo and DateTimeFormatInfo types.

Návraty

NumberFormat Hodnota vlastnosti, která NumberFormatInfo CultureInfo Type formatType obsahuje výchozí informace o formátu čísla pro aktuální, pokud je objekt pro třídu. NumberFormatInfoThe value of the NumberFormat property, which is a NumberFormatInfo containing the default number format information for the current CultureInfo, if formatType is the Type object for the NumberFormatInfo class.

-nebo--or- DateTimeFormat Hodnota vlastnosti, která DateTimeFormatInfo CultureInfo Type formatType obsahuje výchozí informace o formátu data a času pro aktuální hodnotu, pokud je objekt pro třídu. DateTimeFormatInfoThe value of the DateTimeFormat property, which is a DateTimeFormatInfo containing the default date and time format information for the current CultureInfo, if formatType is the Type object for the DateTimeFormatInfo class.

-nebo--or- null, pokud formatType je jakýkoli jiný objekt.null, if formatType is any other object.

Implementuje

Poznámky

GetFormatimplementuje IFormatProvider.GetFormat.GetFormat implements IFormatProvider.GetFormat.

NumberFormatInfoposkytuje číselný formát specifický pro jazykovou verzi, který se používá ve spojení s metodami formátu v základních datových typech.NumberFormatInfo provides the culture-specific numeric format used in conjunction with the Format methods in the base data types. DateTimeFormatInfoUrčuje, jak jsou hodnoty data a času formátovány pro konkrétní jazykovou verzi.DateTimeFormatInfo controls how the date and time values are formatted for a specific culture.

Platí pro

Viz také