CultureInfo.Name Vlastnost

Definice

Získá název jazykové verze ve formátu languagecode2 - země/regioncode2.Gets the culture name in the format languagecode2-country/regioncode2.

public:
 virtual property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public virtual string Name { get; }
member this.Name : string
Public Overridable ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Název jazykové verze ve formátu languagecode2 - země/regioncode2 , pokud je aktuální jazyk CultureInfo závislý na jazykové verzi; nebo prázdný řetězec, pokud se jedná o invariantní jazykovou verzi.The culture name in the format languagecode2-country/regioncode2 , if the current CultureInfo is culture-dependent; or an empty string, if it's an invariant culture. languagecode2 je malý znak o dvou písmenech odvozený od ISO 639-1.languagecode2 is a lowercase two-letter code derived from ISO 639-1. země/regioncode2 je odvozena z ISO 3166 a obvykle se skládá ze dvou velkých písmen nebo značek jazyka BCP-47.country/regioncode2 is derived from ISO 3166 and usually consists of two uppercase letters, or a BCP-47 language tag.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje několik vlastností neutrálních kultur.The following code example displays several properties of the neutral cultures.

Poznámka

V příkladu se zobrazí starší názvy kultur zh-CHS a zh-CHT s identifikátory jazykové verze 0x0004 a 0x7C04, v uvedeném pořadí.The example displays the older zh-CHS and zh-CHT culture names with the 0x0004 and 0x7C04 culture identifiers, respectively. Aplikace systému Windows Vista však musí místo zh-CHT používat název zh-Hans namísto zh-CHS a název zh-Hant.However, your Windows Vista applications should use the zh-Hans name instead of zh-CHS and the zh-Hant name instead of zh-CHT. Názvy zh-Hans a zh-Hant reprezentují aktuální Standard a měly by být použity, pokud nemáte důvod pro použití starších názvů.The zh-Hans and zh-Hant names represent the current standard, and should be used unless you have a reason for using the older names.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Displays several properties of the neutral cultures.
  Console::WriteLine( "CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME" );
  System::Collections::IEnumerator^ enum0 = CultureInfo::GetCultures( CultureTypes::NeutralCultures )->GetEnumerator();
  while ( enum0->MoveNext() )
  {
   CultureInfo^ ci = safe_cast<CultureInfo^>(enum0->Current);
   Console::Write( "{0,-7}", ci->Name );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->TwoLetterISOLanguageName );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->ThreeLetterISOLanguageName );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->ThreeLetterWindowsLanguageName );
   Console::Write( " {0,-40}", ci->DisplayName );
   Console::WriteLine( " {0,-40}", ci->EnglishName );
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic                 
bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian                
ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan                 
zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)          
cs   cs ces CSY Czech                  Czech                  
da   da dan DAN Danish                  Danish                 
de   de deu DEU German                  German                 
el   el ell ELL Greek                  Greek                  
en   en eng ENU English                 English                 
es   es spa ESP Spanish                 Spanish                 
fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish                 
zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese                 
zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)          
zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy       
zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy      

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo
{

  public static void Main()
  {

   // Displays several properties of the neutral cultures.
   Console.WriteLine("CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME");
   foreach (CultureInfo ci in CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures))
   {
     Console.Write("{0,-7}", ci.Name);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.TwoLetterISOLanguageName);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterISOLanguageName);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterWindowsLanguageName);
     Console.Write(" {0,-40}", ci.DisplayName);
     Console.WriteLine(" {0,-40}", ci.EnglishName);
   }
  }
}


/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic
bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian
ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan
zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)
cs   cs ces CSY Czech                  Czech
da   da dan DAN Danish                  Danish
de   de deu DEU German                  German
el   el ell ELL Greek                  Greek
en   en eng ENU English                 English
es   es spa ESP Spanish                 Spanish
fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish
zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese
zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)
zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy
zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy

*/
Imports System.Globalization

Module Module1

  Public Sub Main()

   ' Displays several properties of the neutral cultures.
   Console.WriteLine("CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME")
   Dim ci As CultureInfo
   For Each ci In CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures)
     Console.Write("{0,-7}", ci.Name)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.TwoLetterISOLanguageName)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterISOLanguageName)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterWindowsLanguageName)
     Console.Write(" {0,-40}", ci.DisplayName)
     Console.WriteLine(" {0,-40}", ci.EnglishName)
   Next ci

  End Sub'This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.
'
'CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
'ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic                 
'bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian                
'ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan                 
'zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)          
'cs   cs ces CSY Czech                  Czech                  
'da   da dan DAN Danish                  Danish                 
'de   de deu DEU German                  German                 
'el   el ell ELL Greek                  Greek                  
'en   en eng ENU English                 English                 
'es   es spa ESP Spanish                 Spanish                 
'fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish                 
'zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese                 
'zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)          
'zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy       
'zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy      

End Module

Poznámky

Seznam předdefinovaných názvů a identifikátorů jazykové verze, které Name může vlastnost vracet v systémech Windows, naleznete v části sloupec značka jazyka v seznamu názvů jazyků nebo oblastí podporovaných systémem Windows.For a list of predefined culture names and identifiers that the Name property can return on Windows systems, see the Language tag column in the list of language/region names supported by Windows. Názvy jazykové verze se řídí standardem definovaným v BCP 47.Culture names follow the standard defined by BCP 47. Kromě toho může být od verze Windows 10 name platná značka jazyka BCP-47.In addition, starting with Windows 10, name can be any valid BCP-47 language tag. Všimněte si, že názvy jazykových verzí se mohou změnit a že také mohou odrážet názvy vlastních jazykových verzí.Note that culture names are subject to change, and that they also can reflect the names of custom cultures.

Tato CultureInfo.Name vlastnost se řídí standardy pojmenování, které jsou uvedeny v CultureInfo tématu třídy.The CultureInfo.Name property follows the naming standards provided in the CultureInfo class topic. Vrátí krátký tvar názvu jazykové verze, který vylučuje jakékoli označení alternativního pořadí řazení.It returns the short form of the culture name that excludes any indication of an alternate sort order. Například pokud vytvoříte instanci CultureInfo objektu pomocí řetězce "de-de_phoneb", který odráží alternativní pořadí řazení, Name vlastnost vrátí "DE-de".For example, if you instantiate a CultureInfo object by using the string "de-DE_phoneb" to reflect an alternate sort order, the Name property returns "de-DE".

Chcete-li získat úplný název jazykové verze, měli byste použít DisplayName vlastnost, EnglishName nebo NativeName .To get the full name of the culture, you should use the DisplayName, EnglishName, or NativeName property.

Platí pro

Viz také