DigitShapes Výčet

Definice

Určuje zobrazení číslic specifické pro jazykovou verzi.Specifies the culture-specific display of digits.

public enum class DigitShapes
public enum DigitShapes
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum DigitShapes
type DigitShapes = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type DigitShapes = 
Public Enum DigitShapes
Dědičnost
DigitShapes
Atributy

Pole

Context 0

Tvar číslice závisí na předchozím textu ve stejném výstupu.The digit shape depends on the previous text in the same output. Evropské číslice sledují skripty latinky; Číslice Arabic-Indic sledují arabský text; a thajské číslice sledují thajský text.European digits follow Latin scripts; Arabic-Indic digits follow Arabic text; and Thai digits follow Thai text.

NativeNational 2

Tvar číslice je nativní ekvivalent číslic od 0 do 9.The digit shape is the native equivalent of the digits from 0 through 9. Číslice ASCII od 0 do 9 se nahrazují ekvivalentními nativními národními číslicemi.ASCII digits from 0 through 9 are replaced by equivalent native national digits.

None 1

Tvar číslice není změněn.The digit shape is not changed. Zachová se plná kompatibilita s Unicode.Full Unicode compatibility is maintained.

Poznámky

DigitShapesHodnota určuje, že pro vstup ve formátu Unicode není nahrazen žádný tvar číslic, je tvar číslice nahrazený kontextem, nebo je pro vstup nahrazený nativní tvar číslice.A DigitShapes value specifies that no digit shape is substituted for the Unicode input, a digit shape is substituted based on context, or a native national digit shape is substituted for the input.

Jazyky arabštiny, jazyků a thajštiny mají klasické tvary pro čísla, která se liší od číslic 0 až 9 (Unicode U + 0030 až U + 0039), které se nejčastěji používají na počítačích.The Arabic, Indic, and Thai languages have classical shapes for numbers that are different from the digits 0 through 9 (Unicode U+0030 through U+0039), which are most often used on computers. Aplikace používá DigitShapes výčet s DigitSubstitution vlastností k určení, jak se mají zobrazovat číslice u + 0030 až U + 0039 při absenci dalších informací o formátování.The application uses the DigitShapes enumeration with the DigitSubstitution property to specify how to display digits U+0030 through U+0039 in the absence of other formatting information.

DigitShapesVýčet je primárně používán aplikacemi určenými pro jazykové verze, které používají obousměrné skripty.The DigitShapes enumeration is primarily used by applications intended for cultures that use bidirectional scripts. Například pořadí čtení arabských a indických skriptů je obousměrné.For example, the reading order of Arabic and Indic scripts is bidirectional.

Platí pro

Viz také