NumberFormatInfo.CurrencyDecimalSeparator Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který má být použit jako oddělovač desetinných míst v hodnotách měny.Gets or sets the string to use as the decimal separator in currency values.

public:
 property System::String ^ CurrencyDecimalSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string CurrencyDecimalSeparator { get; set; }
member this.CurrencyDecimalSeparator : string with get, set
Public Property CurrencyDecimalSeparator As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který má být použit jako oddělovač desetinných míst v hodnotách měny.The string to use as the decimal separator in currency values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je ".".The default for InvariantInfo is ".".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null .The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Vlastnost je nastavena na prázdný řetězec.The property is being set to an empty string.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny CurrencyDecimalSeparator Vlastnosti.The following example demonstrates the effect of changing the CurrencyDecimalSeparator property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Int64 myInt = 123456789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "C", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->CurrencyDecimalSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "C", nfi ) );
}

/* 
This code produces the following output.

$123, 456, 789.00
$123, 456, 789 00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Int64 myInt = 123456789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "C", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.CurrencyDecimalSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "C", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

$123,456,789.00
$123,456,789 00
*/
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample
  
  
  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As Int64 = 123456789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("C", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.CurrencyDecimalSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("C", nfi))

  End Sub

End Class


' 
'This code produces the following output.
'
'$123,456,789.00
'$123,456,789 00
'

Poznámky

Počáteční hodnota této vlastnosti je odvozena z nastavení v oblasti a v položce jazyka v Ovládacích panelech.The initial value of this property is derived from the settings in the Region and Language item in Control Panel.

Tato CurrencyDecimalSeparator vlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "C" k definování symbolu, který odděluje integrální znaky od zlomkových číslic.The CurrencyDecimalSeparator property is used with the "C" standard format string to define the symbol that separates integral from fractional digits. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Platí pro

Viz také