NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vzor formátu pro kladné hodnoty měny.Gets or sets the format pattern for positive currency values.

public:
 property int CurrencyPositivePattern { int get(); void set(int value); };
public int CurrencyPositivePattern { get; set; }
member this.CurrencyPositivePattern : int with get, set
Public Property CurrencyPositivePattern As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vzor formátu pro kladné hodnoty měny.The format pattern for positive currency values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je 0, což představuje "$n", kde "$" je CurrencySymbol n číslo.The default for InvariantInfo is 0, which represents "$n", where "$" is the CurrencySymbol and n is a number.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu, která je menší než 0 nebo větší než 3.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 3.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

CurrencyPositivePatternVlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "C" k definování vzoru hodnot kladné měny.The CurrencyPositivePattern property is used with the "C" standard format string to define pattern of positive currency values. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Tato vlastnost má jednu z hodnot v následující tabulce.This property has one of the values in the following table. Symbol "$" je CurrencySymbol a n je číslo.The symbol "$" is the CurrencySymbol and n is a number.

HodnotaValue Přidružený vzorAssociated pattern
00 $n$n
11 n $n$
22 $ n$ n
33 n $n $

Všimněte si, že vzorek nepodporuje kladné znaménko.Note that the pattern does not support a positive sign.

Platí pro

Viz také