NumberFormatInfo.DigitSubstitution Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jak grafické uživatelské rozhraní zobrazuje tvar číslice.Gets or sets a value that specifies how the graphical user interface displays the shape of a digit.

public:
 property System::Globalization::DigitShapes DigitSubstitution { System::Globalization::DigitShapes get(); void set(System::Globalization::DigitShapes value); };
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Globalization.DigitShapes DigitSubstitution { get; set; }
member this.DigitSubstitution : System.Globalization.DigitShapes with get, set
Public Property DigitSubstitution As DigitShapes

Hodnota vlastnosti

Jedna z hodnot výčtu, která určuje tvar číslice specifický pro jazykovou verzi.One of the enumeration values that specifies the culture-specific digit shape.

Atributy

Výjimky

Aktuální NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The current NumberFormatInfo object is read-only.

Hodnota v operaci set není platná DigitShapes hodnota.The value in a set operation is not a valid DigitShapes value.

Poznámky

Důležité

DigitSubstitution Vlastnost je vyhrazena pro budoucí použití.The DigitSubstitution property is reserved for future use. V současné době se nepoužívá buď při analýze, nebo při formátování pro aktuální NumberFormatInfo objekt.Currently, it is not used in either parsing or formatting operations for the current NumberFormatInfo object.

Platí pro