NumberFormatInfo.NaNSymbol Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který představuje hodnotu IEEE NaN (není číslo).Gets or sets the string that represents the IEEE NaN (not a number) value.

public:
 property System::String ^ NaNSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NaNSymbol { get; set; }
member this.NaNSymbol : string with get, set
Public Property NaNSymbol As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který představuje hodnotu IEEE NaN (není číslo).The string that represents the IEEE NaN (not a number) value. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je "NaN".The default for InvariantInfo is "NaN".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null .The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

Další informace o hodnotách NaN naleznete v tématu Double nebo Single .For more information on NaN values, see Double or Single.

Platí pro

Viz také