NumberFormatInfo.NativeDigits Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví pole řetězce nativních číslic, které odpovídají západním číslicím 0 až 9.Gets or sets a string array of native digits equivalent to the Western digits 0 through 9.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ NativeDigits { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] NativeDigits { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] NativeDigits { get; set; }
member this.NativeDigits : string[] with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.NativeDigits : string[] with get, set
Public Property NativeDigits As String()

Hodnota vlastnosti

String[]

Pole řetězců, které obsahuje nativní ekvivalent Western číslic 0 až 9.A string array that contains the native equivalent of the Western digits 0 through 9. Výchozí hodnota je pole, které má prvky "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" a "9".The default is an array having the elements "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", and "9".

Atributy

Výjimky

Aktuální NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The current NumberFormatInfo object is read-only.

V operaci set je hodnota null .In a set operation, the value is null.

-nebo--or- V operaci set je prvek pole hodnoty null .In a set operation, an element of the value array is null.

V operaci set neobsahuje pole Value 10 prvků.In a set operation, the value array does not contain 10 elements.

-nebo--or- V operaci set neobsahuje element pole hodnot buď jeden Char objekt, ani dvojici Char objektů, které tvoří náhradní páry.In a set operation, an element of the value array does not contain either a single Char object or a pair of Char objects that comprise a surrogate pair.

-nebo--or- V operaci set není prvkem pole hodnot číselná číslice, jak je definováno standardem Unicode.In a set operation, an element of the value array is not a number digit as defined by the Unicode Standard. To znamená, že číslice v prvku Array nemá Number, Decimal Digit hodnotu obecné kategorie (ND) Unicode (ND).That is, the digit in the array element does not have the Unicode Number, Decimal Digit (Nd) General Category value.

-nebo--or- V operaci set neodpovídá číselná hodnota prvku v poli hodnot na pozici elementu v poli.In a set operation, the numeric value of an element in the value array does not correspond to the element's position in the array. To znamená, že element v indexu 0, který je prvním prvkem pole, nemá číselnou hodnotu 0 nebo element na indexu 1 nemá číselnou hodnotu 1.That is, the element at index 0, which is the first element of the array, does not have a numeric value of 0, or the element at index 1 does not have a numeric value of 1.

Příklady

Následující příklad ukazuje NativeDigits vlastnost.The following example demonstrates the NativeDigits property.

// This example demonstrates the NativeDigits property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Threading;

int main()
{
  CultureInfo^ currentCI = Thread::CurrentThread->CurrentCulture;
  NumberFormatInfo^ nfi = currentCI->NumberFormat;
  array<String^>^ nativeDigitList = nfi->NativeDigits;

  Console::WriteLine("The native digits for the {0} culture are:",
    currentCI->Name);

  for each (String^ nativeDigit in nativeDigitList)
  {
    Console::Write("\"{0}\" ", nativeDigit);
  }

  Console::WriteLine();
}
/*
This code example produces the following results:

The native digits for the en-US culture are:
"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"

*/
// This example demonstrates the NativeDigits property.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  CultureInfo currentCI = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
  NumberFormatInfo nfi = currentCI.NumberFormat;
  string[] nativeDigitList = nfi.NativeDigits;

  Console.WriteLine("The native digits for the {0} culture are:", currentCI.Name);
  foreach (string s in nativeDigitList)
    {
    Console.Write("\"{0}\" ", s);
    }
  Console.WriteLine();
  }
}
/*
This code example produces the following results:

The native digits for the en-US culture are:
"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"

*/
' This example demonstrates the NativeDigits property.

Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim currentCI As CultureInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
    Dim nfi As NumberFormatInfo = currentCI.NumberFormat
    Dim nativeDigitList As String() = nfi.NativeDigits
    
    Console.WriteLine("The native digits for the {0} culture are:", currentCI.Name)
    Dim s As String
    For Each s In nativeDigitList
      Console.Write("""{0}"" ", s)
    Next s
    Console.WriteLine()
  
  End Sub
End Class

'This code example produces the following results:
'
'The native digits for the en-US culture are:
'"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"
'

Poznámky

Důležité

Znaková sada zadaná NativeDigits vlastností nemá žádný vliv na operace analýzy nebo formátování.The character set that is specified by the NativeDigits property has no effect on parsing or formatting operations. Při formátování nebo analýze číselných hodnot nebo hodnot data a času se používají jenom základní Latinská číslice 0 (U + 0030) až 9 (U + 0039).Only the Basic Latin digits 0 (U+0030) through 9 (U+0039) are used when formatting or parsing numeric values or date and time values.

Platí pro

Viz také