NumberFormatInfo.NegativeInfinitySymbol Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který představuje záporné nekonečno.Gets or sets the string that represents negative infinity.

public:
 property System::String ^ NegativeInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NegativeInfinitySymbol { get; set; }
member this.NegativeInfinitySymbol : string with get, set
Public Property NegativeInfinitySymbol As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec, který představuje záporné nekonečno.The string that represents negative infinity. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je "-nekonečno".The default for InvariantInfo is "-Infinity".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na null.The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a objekt NumberFormatInfo je jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

Další informace o záporné nekonečno naleznete v tématu Double nebo Single.For more information on negative infinity, see Double or Single.

Platí pro

Viz také