NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který odděluje skupiny číslic nalevo od desetinné čárky v numerických hodnotách.Gets or sets the string that separates groups of digits to the left of the decimal in numeric values.

public:
 property System::String ^ NumberGroupSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NumberGroupSeparator { get; set; }
member this.NumberGroupSeparator : string with get, set
Public Property NumberGroupSeparator As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který odděluje skupiny číslic nalevo od desetinné čárky v numerických hodnotách.The string that separates groups of digits to the left of the decimal in numeric values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je ",".The default for InvariantInfo is ",".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null .The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny NumberGroupSeparator Vlastnosti.The following example demonstrates the effect of changing the NumberGroupSeparator property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S", ").
  Int64 myInt = 123456789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->NumberGroupSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
123, 456, 789.00
123 456 789.00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (",").
   Int64 myInt = 123456789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberGroupSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

123,456,789.00
123 456 789.00
*/
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (",").
   Dim myInt As Int64 = 123456789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberGroupSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'123,456,789.00
'123 456 789.00

Poznámky

NumberGroupSeparatorVlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "N" k definování symbolu, který odděluje skupiny integrálních číslic.The NumberGroupSeparator property is used with the "N" standard format string to define the symbol that separates groups of integral digits. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Počáteční hodnota této vlastnosti je odvozena z nastavení v oblasti a v položce jazyka v Ovládacích panelech.The initial value of this property is derived from the settings in the Region and Language item in Control Panel.

Platí pro

Viz také