NumberFormatInfo.NumberGroupSizes Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví počet číslic v každé skupině nalevo od desetinné čárky v numerických hodnotách.Gets or sets the number of digits in each group to the left of the decimal in numeric values.

public:
 property cli::array <int> ^ NumberGroupSizes { cli::array <int> ^ get(); void set(cli::array <int> ^ value); };
public int[] NumberGroupSizes { get; set; }
member this.NumberGroupSizes : int[] with get, set
Public Property NumberGroupSizes As Integer()

Hodnota vlastnosti

Int32[]

Počet číslic v každé skupině nalevo od desetinné čárky v numerických hodnotách.The number of digits in each group to the left of the decimal in numeric values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je jednorozměrné pole pouze s jedním prvkem, který je nastaven na hodnotu 3.The default for InvariantInfo is a one-dimensional array with only one element, which is set to 3.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null .The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a pole obsahuje položku, která je menší než 0 nebo větší než 9.The property is being set and the array contains an entry that is less than 0 or greater than 9.

-nebo--or-

Vlastnost je nastavena a pole obsahuje položku, která je jiná než poslední položka, která je nastavena na hodnotu 0.The property is being set and the array contains an entry, other than the last entry, that is set to 0.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny NumberGroupSizes Vlastnosti.The following example demonstrates the effect of changing the NumberGroupSizes property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Int64 myInt = 123456789012345;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with different groupings.
  array<Int32>^mySizes1 = {2,3,4};
  array<Int32>^mySizes2 = {2,3,0};
  nfi->NumberGroupSizes = mySizes1;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  nfi->NumberGroupSizes = mySizes2;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
123, 456, 789, 012, 345.00
12, 3456, 7890, 123, 45.00
1234567890, 123, 45.00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Int64 myInt = 123456789012345;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with different groupings.
   int[] mySizes1 = {2,3,4};
   int[] mySizes2 = {2,3,0};
   nfi.NumberGroupSizes = mySizes1;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
   nfi.NumberGroupSizes = mySizes2;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

123,456,789,012,345.00
12,3456,7890,123,45.00
1234567890,123,45.00
*/

Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As Int64 = 123456789012345
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with different groupings.
   Dim mySizes1 As Integer() = {2, 3, 4}
   Dim mySizes2 As Integer() = {2, 3, 0}
   nfi.NumberGroupSizes = mySizes1
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))
   nfi.NumberGroupSizes = mySizes2
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'123,456,789,012,345.00
'12,3456,7890,123,45.00
'1234567890,123,45.00

Následující příklad vytiskne hodnotu pomocí různých NumberGroupSizes polí.The following example prints a value using different NumberGroupSizes arrays.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
String^ PrintArraySet( array<Int32>^myArr )
{
  String^ myStr = nullptr;
  myStr = myArr[ 0 ].ToString();
  for ( int i = 1; i < myArr->Length; i++ )
   myStr = String::Concat( myStr, ", ", myArr[ i ].ToString() );
  return myStr;
}

int main()
{
  
  // Creates a new NumberFormatinfo.
  NumberFormatInfo^ myNfi = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // Takes a long value.
  Int64 myInt = 123456789012345;
  
  // Displays the value with default formatting.
  Console::WriteLine( "Default \t\t:\t{0}", myInt.ToString( "N", myNfi ) );
  
  // Displays the value with three elements in the GroupSize array.
  array<Int32>^newInts1 = {2,3,4};
  myNfi->NumberGroupSizes = newInts1;
  Console::WriteLine( "Grouping ( {0} )\t:\t{1}", PrintArraySet( myNfi->NumberGroupSizes ), myInt.ToString( "N", myNfi ) );
  
  // Displays the value with zero as the last element in the GroupSize array.
  array<Int32>^newInts2 = {2,4,0};
  myNfi->NumberGroupSizes = newInts2;
  Console::WriteLine( "Grouping ( {0} )\t:\t{1}", PrintArraySet( myNfi->NumberGroupSizes ), myInt.ToString( "N", myNfi ) );
}

/*
This code produces the following output. 

Default        :    123, 456, 789, 012, 345.00
Grouping (2, 3, 4)  :    12, 3456, 7890, 123, 45.00
Grouping (2, 4, 0)  :    123456789, 0123, 45.00
*/
using System;
using System.Globalization;
class SamplesNumberFormatInfo {

  public static void Main() {

   // Creates a new NumberFormatinfo.
   NumberFormatInfo myNfi = new NumberFormatInfo();

   // Takes a long value.
   Int64 myInt = 123456789012345;

   // Displays the value with default formatting.
   Console.WriteLine( "Default \t\t:\t{0}", myInt.ToString( "N", myNfi ) );

   // Displays the value with three elements in the GroupSize array.
   myNfi.NumberGroupSizes = new int[] { 2, 3, 4 };
   Console.WriteLine( "Grouping ( {0} )\t:\t{1}",
     PrintArraySet( myNfi.NumberGroupSizes ), myInt.ToString( "N", myNfi ) );

   // Displays the value with zero as the last element in the GroupSize array.
   myNfi.NumberGroupSizes = new int[] { 2, 4, 0 };
   Console.WriteLine( "Grouping ( {0} )\t:\t{1}",
     PrintArraySet( myNfi.NumberGroupSizes ), myInt.ToString( "N", myNfi ) );
  }

  public static string PrintArraySet( int[] myArr ) {
   string myStr = null;
   myStr = myArr[0].ToString();
   for ( int i = 1; i < myArr.Length; i++ )
     myStr += ", " + myArr[i].ToString();
   return( myStr );
  }
}
/*
This code produces the following output.

Default         :    123,456,789,012,345.00
Grouping ( 2, 3, 4 )  :    12,3456,7890,123,45.00
Grouping ( 2, 4, 0 )  :    123456789,0123,45.00
*/
Imports System.Globalization

Class SamplesNumberFormatInfo
  
  Public Shared Sub Main()
    
    ' Creates a new NumberFormatinfo.
    Dim myNfi As New NumberFormatInfo()
    
    ' Takes a long value.
    Dim myInt As Int64 = 123456789012345
    
    ' Displays the value with default formatting.
    Console.WriteLine("Default " + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab _
      + ":" + ControlChars.Tab + "{0}", myInt.ToString("N", myNfi))
    
    ' Displays the value with three elements in the GroupSize array.
    myNfi.NumberGroupSizes = New Integer() {2, 3, 4}
    Console.WriteLine("Grouping ( {0} )" + ControlChars.Tab + ":" _
      + ControlChars.Tab + "{1}", _
      PrintArraySet(myNfi.NumberGroupSizes), myInt.ToString("N", myNfi))
    
    ' Displays the value with zero as the last element in the GroupSize array.
    myNfi.NumberGroupSizes = New Integer() {2, 4, 0}
    Console.WriteLine("Grouping ( {0} )" + ControlChars.Tab + ":" _
      + ControlChars.Tab + "{1}", _
      PrintArraySet(myNfi.NumberGroupSizes), myInt.ToString("N", myNfi))
  End Sub
  
  
  Public Shared Function PrintArraySet(myArr() As Integer) As String
    Dim myStr As String = Nothing
    myStr = myArr(0).ToString()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To myArr.Length - 1
      myStr += ", " + myArr(i).ToString()
    Next i
    Return myStr
  End Function
End Class

' This code produces the following output. 
' 
' Default         :    123,456,789,012,345.00
' Grouping ( 2, 3, 4 )  :    12,3456,7890,123,45.00
' Grouping ( 2, 4, 0 )  :    123456789,0123,45.00 

Poznámky

Hodnota NumberGroupSizes vlastnosti ovlivňuje výsledek číselných hodnot, které jsou formátovány pomocí "N".The value of the NumberGroupSizes property affects the result of number values that are formatted by using the "N" . Pokud se používá vlastní řetězec číselného formátu nebo jiné řetězce standardního číselného formátu, hodnota NumberGroupSizes vlastnosti se ignoruje.If a custom numeric format string or other standard numeric format strings are used, the value of the NumberGroupSizes property is ignored.

Každý prvek jednorozměrného pole musí být celé číslo od 1 do 9.Every element in the one-dimensional array must be an integer from 1 through 9. Poslední prvek může být 0.The last element can be 0.

První prvek pole definuje počet prvků v nejméně významné skupině číslic ihned nalevo od NumberDecimalSeparator .The first element of the array defines the number of elements in the least significant group of digits immediately to the left of the NumberDecimalSeparator. Každý následující prvek odkazuje na další významnou skupinu číslic nalevo od předchozí skupiny.Each subsequent element refers to the next significant group of digits to the left of the previous group. Pokud poslední prvek pole není 0, zbývající číslice budou seskupeny na základě posledního prvku pole.If the last element of the array is not 0, the remaining digits are grouped based on the last element of the array. Pokud je poslední prvek 0, zbývající číslice nejsou seskupeny.If the last element is 0, the remaining digits are not grouped.

Pokud například pole obsahuje {3, 4, 5}, číslice se budou seskupovat podobně jako "55, 55555, 55555, 55555, 4444, 333.00".For example, if the array contains { 3, 4, 5 }, the digits are grouped similar to "55,55555,55555,55555,4444,333.00". Pokud pole obsahuje {3, 4, 0}, číslice se budou seskupovat podobně jako "55555555555555555, 4444, 333.00".If the array contains { 3, 4, 0 }, the digits are grouped similar to "55555555555555555,4444,333.00".

Platí pro

Viz také