NumberFormatInfo.NumberNegativePattern Property

Definition

Získá nebo nastaví vzor formátu pro záporné číselné hodnoty.Gets or sets the format pattern for negative numeric values.

public:
 property int NumberNegativePattern { int get(); void set(int value); };
public int NumberNegativePattern { get; set; }
member this.NumberNegativePattern : int with get, set
Public Property NumberNegativePattern As Integer

Property Value

Int32

Vzor formátu pro záporné číselné hodnoty.The format pattern for negative numeric values.

Exceptions

Vlastnost je nastavena na hodnotu, která je menší než 0 nebo větší než 4.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 4.

Vlastnost je nastavena a objekt NumberFormatInfo je jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Examples

Následující příklad zobrazuje hodnotu pomocí různých vzorů NumberNegativePattern.The following example displays a value using different NumberNegativePattern patterns.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

int main()
{
  // Create a new NumberFormatinfo.
  NumberFormatInfo^ nfi = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // Takes a negative value.
  Int64 value = -1234;
  
  // Displays the value with default formatting.
  Console::WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:", 
             value.ToString("N", nfi));
  
  // Displays the value with other patterns.
  for (int i = 0; i <= 4; i++) {
   nfi->NumberNegativePattern = i;
   Console::WriteLine("{0,-20} {1,-10}", 
               String::Format("Pattern {0}:", 
                       nfi->NumberNegativePattern), 
               value.ToString("N", nfi));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default:       -1,234.00
//    Pattern 0:      (1,234.00)
//    Pattern 1:      -1,234.00
//    Pattern 2:      - 1,234.00
//    Pattern 3:      1,234.00-
//    Pattern 4:      1,234.00 -
 using System;
 using System.Globalization;

 class Example
 {
   public static void Main() {

    // Create a new NumberFormatinfo.
    NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();

    // Define a negative value.
    Int64 value = -1234;

    // Display the value with default formatting.
    Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:",
             value.ToString("N", nfi));

    // Display the value with other patterns.
    for (int i = 0; i <= 4; i++) {
     nfi.NumberNegativePattern = i;
      Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}",
               String.Format("Pattern {0}:",
                      nfi.NumberNegativePattern),
               value.ToString("N", nfi));
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default:       -1,234.00
//    Pattern 0:      (1,234.00)
//    Pattern 1:      -1,234.00
//    Pattern 2:      - 1,234.00
//    Pattern 3:      1,234.00-
//    Pattern 4:      1,234.00 -
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
    ' Creates a new NumberFormatinfo.
    Dim nfi As New NumberFormatInfo()
    
    ' Define a negative value.
    Dim value As Int64 = -1234
    
    ' Display the value with default formatting.
    Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", "Default:", 
             value.ToString("N", nfi))
    
    ' Display the value with other patterns.
    For i As Integer = 0 To 4
      nfi.NumberNegativePattern = i
      Console.WriteLine("{0,-20} {1,-10}", 
               String.Format("Pattern {0}:", 
                      nfi.NumberNegativePattern), 
               value.ToString("N", nfi))
    Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Default:       -1,234.00
'    Pattern 0:      (1,234.00)
'    Pattern 1:      -1,234.00
'    Pattern 2:      - 1,234.00
'    Pattern 3:      1,234.00-
'    Pattern 4:      1,234.00 -

Remarks

Vlastnost NumberNegativePattern definuje formát záporných hodnot formátovaných řetězcem standardního číselného formátu "N".The NumberNegativePattern property defines the format of negative values formatted with the "N" standard numeric format string. Tato vlastnost má jednu z hodnot v následující tabulce.This property has one of the values in the following table. Symbol "-" je NegativeSign a n je číslo.The symbol "-" is the NegativeSign and n is a number.

HodnotaValue Přidružený vzorAssociated pattern
00 n(n)
11 -n-n
22 -n- n
33 n-n-
44 n -n -

Výchozí hodnota pro invariantní jazykovou verzi vrácenou vlastností InvariantInfo je 1, která představuje "-n", kde n je číslo.The default value for the invariant culture returned by the InvariantInfo property is 1, which represents "-n", where n is a number.

Applies to

See also