NumberFormatInfo.PercentNegativePattern Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vzor formátu pro záporné procentuální hodnoty.Gets or sets the format pattern for negative percent values.

public:
 property int PercentNegativePattern { int get(); void set(int value); };
public int PercentNegativePattern { get; set; }
member this.PercentNegativePattern : int with get, set
Public Property PercentNegativePattern As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vzor formátu pro záporné procentuální hodnoty.The format pattern for negative percent values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je 0, což představuje "-n%", kde "%" je PercentSymbol n číslo.The default for InvariantInfo is 0, which represents "-n %", where "%" is the PercentSymbol and n is a number.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu, která je menší než 0 nebo větší než 11.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 11.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

PercentNegativePatternVlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "P" k definování vzoru záporných procentuálních hodnot.The PercentNegativePattern property is used with the "P" standard format string to define the pattern of negative percentage values. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Tato vlastnost má jednu z hodnot v následující tabulce.This property has one of the values in the following table. Symbol "%" je PercentSymbol , symbolem "-" je NegativeSign a n je číslo.The symbol "%" is the PercentSymbol, the symbol "-" is the NegativeSign, and n is a number. Hodnoty 3-11 byly představeny v .NET Framework 2,0 a nelze je použít v dřívějších verzích.Values 3-11 were introduced in the .NET Framework 2.0 and cannot be used in earlier versions.

HodnotaValue Přidružený vzorAssociated pattern
00 n-n %
11 n-n%
22 -% n-%n
33 %-n%-n
44 n%n-
55 -n-%
66 n% –n%-
77 -% n-% n
88 n% –n %-
99 n% n-
1010 %-n% -n
1111 n-%n- %

Platí pro

Viz také