NumberFormatInfo.PercentPositivePattern Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vzorek formátu pro kladné procentuální hodnoty.Gets or sets the format pattern for positive percent values.

public:
 property int PercentPositivePattern { int get(); void set(int value); };
public int PercentPositivePattern { get; set; }
member this.PercentPositivePattern : int with get, set
Public Property PercentPositivePattern As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vzor formátu pro kladné procentuální hodnoty.The format pattern for positive percent values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je 0, což představuje "n%", kde "%" je PercentSymbol n číslo.The default for InvariantInfo is 0, which represents "n %", where "%" is the PercentSymbol and n is a number.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu, která je menší než 0 nebo větší než 3.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 3.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

PercentPositivePatternVlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "P" k definování vzoru kladných procentuálních hodnot.The PercentPositivePattern property is used with the "P" standard format string to define pattern of positive percentage values. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Tato vlastnost má jednu z hodnot v následující tabulce.This property has one of the values in the following table. Symbol "%" je PercentSymbol a n je číslo.The symbol "%" is the PercentSymbol and n is a number.

HodnotaValue Přidružený vzorAssociated pattern
00 nn %
11 nn%
22 % n%n
33 % n% n

Platí pro

Viz také