NumberFormatInfo.PercentSymbol Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který má být použit jako symbol procenta.Gets or sets the string to use as the percent symbol.

public:
 property System::String ^ PercentSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PercentSymbol { get; set; }
member this.PercentSymbol : string with get, set
Public Property PercentSymbol As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který má být použit jako symbol procenta.The string to use as the percent symbol. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je "%".The default for InvariantInfo is "%".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu null .The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

Řetězec přiřazený k PercentSymbol vlastnosti je zahrnut ve výsledném řetězci, pokud je číselná hodnota formátována pomocí "P" nebo s formátovacím řetězcem, který obsahuje "%".The string assigned to the PercentSymbol property is included in the result string when a numeric value is formatted with the "P" or with a format string that includes the "%" .

Platí pro

Viz také