NumberFormatInfo.PositiveSign Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který označuje, že přidružené číslo je kladné.Gets or sets the string that denotes that the associated number is positive.

public:
 property System::String ^ PositiveSign { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveSign { get; set; }
member this.PositiveSign : string with get, set
Public Property PositiveSign As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec, který označuje, že přidružené číslo je kladné.The string that denotes that the associated number is positive. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je "+".The default for InvariantInfo is "+".

Výjimky

V operaci set je nullhodnota, která má být přiřazena.In a set operation, the value to be assigned is null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

Tato vlastnost se používá pouze pro analýzu číselných řetězců, nikoli pro formátování.This property is used only for parsing numeric strings, not for formatting.

Platí pro

Viz také