Guid Guid Guid Guid Constructors

Definice

Přetížení

Guid(Byte[]) Guid(Byte[]) Guid(Byte[]) Guid(Byte[])

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaného pole bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified array of bytes.

Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>)
Guid(String) Guid(String) Guid(String) Guid(String)

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí hodnoty reprezentované zadaným řetězcem.Initializes a new instance of the Guid structure by using the value represented by the specified string.

Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[])

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a pole bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified integers and byte array.

Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte)

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified integers and bytes.

Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte)

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a bajtů bez znaménka.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified unsigned integers and bytes.

Guid(Byte[]) Guid(Byte[]) Guid(Byte[]) Guid(Byte[])

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaného pole bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified array of bytes.

public:
 Guid(cli::array <System::Byte> ^ b);
public Guid (byte[] b);
new Guid : byte[] -> Guid
Public Sub New (b As Byte())

Parametry

b
Byte[]

Pole bajtů se 16 prvky obsahující hodnoty, které mají inicializovat identifikátor GUID.A 16-element byte array containing values with which to initialize the GUID.

Výjimky

bnení delší než 16 bajtů.b is not 16 bytes long.

Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>) Guid(ReadOnlySpan<Byte>)

public:
 Guid(ReadOnlySpan<System::Byte> b);
public Guid (ReadOnlySpan<byte> b);
new Guid : ReadOnlySpan<byte> -> Guid
Public Sub New (b As ReadOnlySpan(Of Byte))

Parametry

Guid(String) Guid(String) Guid(String) Guid(String)

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí hodnoty reprezentované zadaným řetězcem.Initializes a new instance of the Guid structure by using the value represented by the specified string.

public:
 Guid(System::String ^ g);
public Guid (string g);
new Guid : string -> Guid
Public Sub New (g As String)

Parametry

g
String String String String

Řetězec, který obsahuje identifikátor GUID v jednom z následujících formátů ("d" představuje šestnáctkovou číslici, jejíž případ je ignorován):A string that contains a GUID in one of the following formats ("d" represents a hexadecimal digit whose case is ignored):

32 souvislých číslic:32 contiguous digits:

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

-nebo--or-

Skupiny 8, 4, 4, 4 a 12 číslic a spojovníků mezi skupinami.Groups of 8, 4, 4, 4, and 12 digits with hyphens between the groups. Celý identifikátor GUID může být volitelně uzavřen v párové závorce nebo závorkách:The entire GUID can optionally be enclosed in matching braces or parentheses:

dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddddddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd

-nebo--or-

{dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd}{dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd}

-nebo--or-

(dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd)(dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd)

-nebo--or-

Skupiny 8, 4 a 4 číslice a podmnožina osmi skupin se dvěma číslicemi, každá skupina má předponu "0x" nebo "0X" a oddělená čárkami.Groups of 8, 4, and 4 digits, and a subset of eight groups of 2 digits, with each group prefixed by "0x" or "0X", and separated by commas. Celý identifikátor GUID i podmnožina jsou uzavřeny v párové závorce:The entire GUID, as well as the subset, is enclosed in matching braces:

{0xDDDDDDDD, 0xdddd, 0xdddd, {0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD}}{0xdddddddd, 0xdddd, 0xdddd,{0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd}}

Jsou vyžadovány všechny složené závorky, čárky a předpony 0x.All braces, commas, and "0x" prefixes are required. Všechny vložené mezery jsou ignorovány.All embedded spaces are ignored. Všechny úvodní nuly ve skupině jsou ignorovány.All leading zeros in a group are ignored.

Číslice zobrazené ve skupině jsou maximální počet smysluplných číslic, které se mohou v dané skupině Zobrazit.The digits shown in a group are the maximum number of meaningful digits that can appear in that group. Můžete zadat číslo od 1 do počtu zobrazených číslic pro skupinu.You can specify from 1 to the number of digits shown for a group. U zadaných číslic se předpokládá, že se jedná o číslice nižšího řádu skupiny.The specified digits are assumed to be the low-order digits of the group.

Výjimky

Formát g je neplatný.The format of g is invalid.

Formát g je neplatný.The format of g is invalid.

Příklady

Následující příklad předá každý řetězec uvedený v oddílu Poznámky k Guid(String) konstruktoru.The following example passes each string listed in the Remarks section to the Guid(String) constructor.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] guidStrings = { "ca761232ed4211cebacd00aa0057b223",
                "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223", 
                "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}", 
                "(CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)", 
                "{0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}" };
   foreach (var guidString in guidStrings) {
     Guid guid = new Guid(guidString);
     Console.WriteLine("Original string: {0}", guidString);
     Console.WriteLine("Guid:      {0}", guid);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Original string: ca761232ed4211cebacd00aa0057b223
//  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
//  
//  Original string: CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
//  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
//  
//  Original string: {CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}
//  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
//  
//  Original string: (CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)
//  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
//  
//  Original string: {0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}
//  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim guidStrings() As String = { "ca761232ed4211cebacd00aa0057b223",
                   "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223", 
                   "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}", 
                   "(CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)", 
                   "{0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}" }
   For Each guidString In guidStrings
     Dim guid As New Guid(guidString)
     Console.WriteLine("Original string: {0}", guidString)
     Console.WriteLine("Guid:      {0}", guid)
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Original string: ca761232ed4211cebacd00aa0057b223
'  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
'  
'  Original string: CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
'  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
'  
'  Original string: {CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}
'  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
'  
'  Original string: (CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)
'  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223
'  
'  Original string: {0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}
'  Guid:      ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223

Poznámky

Abecední šestnáctkové číslice v g parametru mohou být velká nebo malá písmena.The alphabetic hexadecimal digits in the g parameter can be uppercase or lowercase. Například následující řetězce reprezentují stejný identifikátor GUID:For example, the following strings represent the same GUID:

"ca761232ed4211cebacd00aa0057b223""ca761232ed4211cebacd00aa0057b223"

"CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223""CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223"

"{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}""{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}"

"(CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)""(CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)"

"{0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}""{0xCA761232, 0xED42, 0x11CE, {0xBA, 0xCD, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x57, 0xB2, 0x23}}"

Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[]) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte[])

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a pole bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified integers and byte array.

public:
 Guid(int a, short b, short c, cli::array <System::Byte> ^ d);
public Guid (int a, short b, short c, byte[] d);
new Guid : int * int16 * int16 * byte[] -> Guid
Public Sub New (a As Integer, b As Short, c As Short, d As Byte())

Parametry

a
Int32 Int32 Int32 Int32

Prvních 4 bajtů identifikátoru GUID.The first 4 bytes of the GUID.

b
Int16 Int16 Int16 Int16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

c
Int16 Int16 Int16 Int16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

d
Byte[]

Zbývajících 8 bajtů identifikátoru GUID.The remaining 8 bytes of the GUID.

Výjimky

dnení delší než 8 bajtů.d is not 8 bytes long.

Příklady

Guid(1,2,3,new byte[]{0,1,2,3,4,5,6,7})Guid vytvoří, který odpovídá "00000001-0002-0003-0001-020304050607".Guid(1,2,3,new byte[]{0,1,2,3,4,5,6,7}) creates a Guid that corresponds to "00000001-0002-0003-0001-020304050607".

Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(Int32, Int16, Int16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte)

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a bajtů.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified integers and bytes.

public:
 Guid(int a, short b, short c, System::Byte d, System::Byte e, System::Byte f, System::Byte g, System::Byte h, System::Byte i, System::Byte j, System::Byte k);
public Guid (int a, short b, short c, byte d, byte e, byte f, byte g, byte h, byte i, byte j, byte k);
new Guid : int * int16 * int16 * byte * byte * byte * byte * byte * byte * byte * byte -> Guid
Public Sub New (a As Integer, b As Short, c As Short, d As Byte, e As Byte, f As Byte, g As Byte, h As Byte, i As Byte, j As Byte, k As Byte)

Parametry

a
Int32 Int32 Int32 Int32

Prvních 4 bajtů identifikátoru GUID.The first 4 bytes of the GUID.

b
Int16 Int16 Int16 Int16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

c
Int16 Int16 Int16 Int16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

d
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

e
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

f
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

g
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

h
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

i
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

j
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

k
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

Příklady

Následující příklad vytvoří identifikátor GUID, jehož řetězcová reprezentace je "0000000A-000B-000c-0001-020304050607".The following example creates a GUID whose string representation is "0000000a-000b-000c-0001-020304050607".

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Guid g = new Guid(0xA, 0xB, 0xC, 
            new Byte[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 } );
   Console.WriteLine("{0:B}", g);
  }
}
// The example displays the following output:
//    {0000000a-000b-000c-0001-020304050607}
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim g As New Guid(&hA, &hB, &hC, 
            New Byte() { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 } )
   Console.WriteLine("{0:B}", g)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  {0000000a-000b-000c-0001-020304050607}

Poznámky

Zadáním jednotlivých bajtů tímto způsobem se dá použít k obcházení omezení pořadí bajtů (pořadí bajtů big-endian nebo Little-Endian) na konkrétní typy počítačů.Specifying individual bytes in this manner can be used to circumvent byte order restrictions (big-endian or little-endian byte order) on particular types of computers.

Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte) Guid(UInt32, UInt16, Byte, UInt16, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte, Byte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Inicializuje novou instanci Guid struktury pomocí zadaných celých čísel a bajtů bez znaménka.Initializes a new instance of the Guid structure by using the specified unsigned integers and bytes.

public:
 Guid(System::UInt32 a, System::UInt16 b, System::UInt16 c, System::Byte d, System::Byte e, System::Byte f, System::Byte g, System::Byte h, System::Byte i, System::Byte j, System::Byte k);
[System.CLSCompliant(false)]
public Guid (uint a, ushort b, ushort c, byte d, byte e, byte f, byte g, byte h, byte i, byte j, byte k);
new Guid : uint32 * uint16 * uint16 * byte * byte * byte * byte * byte * byte * byte * byte -> Guid
Public Sub New (a As UInteger, b As UShort, c As UShort, d As Byte, e As Byte, f As Byte, g As Byte, h As Byte, i As Byte, j As Byte, k As Byte)

Parametry

a
UInt32 UInt32 UInt32 UInt32

Prvních 4 bajtů identifikátoru GUID.The first 4 bytes of the GUID.

b
UInt16 UInt16 UInt16 UInt16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

k
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

c
UInt16 UInt16 UInt16 UInt16

Další 2 bajty identifikátoru GUID.The next 2 bytes of the GUID.

d
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

e
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

f
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

g
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

h
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

i
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

j
Byte Byte Byte Byte

Další bajt identifikátoru GUID.The next byte of the GUID.

Příklady

GUID (0xA, 0xb, 0xC, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) vytvoří objekt Guid , který odpovídá "0000000A-000B-000c-0001-020304050607".Guid(0xa,0xb,0xc,0,1,2,3,4,5,6,7) creates a Guid that corresponds to "0000000a-000b-000c-0001-020304050607".

Poznámky

Zadáním bajtů tímto způsobem předejdete problémům s endian.Specifying the bytes in this manner avoids endianness issues.

Platí pro