Guid.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance podle zadaného specifikátoru formátu a informací o formátu specifické jazykové verze.Returns a string representation of the value of this instance, according to the provided format specifier and culture-specific format information.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Jeden specifikátor formátu, který určuje, jak naformátovat hodnotu Guid .A single format specifier that indicates how to format the value of the Guid. formatParametr může být "N", "D", "B", "P" nebo "X".The format parameter can be "N", "D", "B", "P", or "X". Pokud format je hodnota null nebo prázdný řetězec (""), "D" se používá.If format is null or an empty string (""), "D" is used.

provider
IFormatProvider

(Vyhrazeno) Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.(Reserved) An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Hodnota, která je Guid vyjádřena jako série malých číslic v zadaném formátu.The value of this Guid represented as a series of lowercase hexadecimal digits in the specified format.

Implementuje

Výjimky

Hodnota format není null, prázdný řetězec ("") nebo jeden z následujících specifikátorů jednoho formátu: "N", "D", "B", "P" nebo "X".The value of format is not null, an empty string (""), or one of the following single format specifiers:"N", "D", "B", "P", or "X".

Poznámky

providerParametr je vyhrazen pro budoucí použití a nepřispívá k provedení této metody.The provider parameter is reserved for future use and does not contribute to the execution of this method. Můžete předat null volání metody.You can pass null in the method call.

Následující tabulka ukazuje přijatý specifikátor formátu pro format parametr.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. "0" představuje číslici; pomlčky ("-"), složené závorky ("{", "}") a kulaté závorky ("(",")") vypadají tak, jak jsou vyobrazeny."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecifikátorSpecifier Formát návratové hodnotyFormat of return value
N 32 číslic:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D 32 číslic oddělených pomlčkami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
B 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených ve složených závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
P 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených v kulatých závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
X Čtyři šestnáctkové hodnoty uzavřené ve složených závorkách, přičemž čtvrtá hodnota je podmnožinu osmi šestnáctkových hodnot uzavřených rovněž ve složených závorkách:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Šestnáctkové číslice a až f jsou malými písmeny ve vráceném řetězci.The hexadecimal digits a through f are lowercase in the returned string. Chcete-li je převést na velká písmena, zavolejte String.ToUpper metodu ve vráceném řetězci.To convert them to uppercase, call the String.ToUpper method on the returned string.

Vzhledem k tomu, že se provider parametr ignoruje, nemůžete ho použít k poskytnutí vlastního řešení formátování.Because the provider parameter is ignored, you cannot use it to provide a custom formatting solution. Aby představovala Guid hodnotu jako řetězec ve formátu, který není podporován standardními řetězci formátu GUID, zavolejte String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metodu s provider objektem, který implementuje ICustomFormatter IFormatProvider rozhraní a.To represent a Guid value as a string in a format that isn't supported by the standard GUID format strings, call the String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) method with a provider object that implements both the ICustomFormatter and IFormatProvider interfaces. Další informace najdete v části vlastní formátování pomocí ICustomFormatter v článku typy formátování .For more information, see the "Custom Formatting with ICustomFormatter" section in the Formatting Types article.

Platí pro