Guid.TryWriteBytes(Span<Byte>) Metoda

Definice

Pokusí se zapsat aktuální instanci GUID do rozpětí bajtů.Tries to write the current GUID instance into a span of bytes.

public:
 bool TryWriteBytes(Span<System::Byte> destination);
public bool TryWriteBytes (Span<byte> destination);
member this.TryWriteBytes : Span<byte> -> bool
Public Function TryWriteBytes (destination As Span(Of Byte)) As Boolean

Parametry

destination
Span<Byte>

Až tato metoda vrátí hodnotu GUID jako rozsah bajtů.When this method returns, the GUID as a span of bytes.

Návraty

Boolean

true Pokud je identifikátor GUID úspěšně zapsán do zadaného rozsahu, false v opačném případě.true if the GUID is successfully written to the specified span; false otherwise.

Platí pro