ICloneable.Clone Metoda

Definice

Vytváří nový objekt, který je kopií aktuální instance.Creates a new object that is a copy of the current instance.

public:
 System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Návraty

Object

Nový objekt, který je kopií této instance.A new object that is a copy of this instance.

Poznámky

Výsledný klon musí být stejného typu jako nebo kompatibilní s původní instancí.The resulting clone must be of the same type as, or compatible with, the original instance.

Implementací aplikace Clone může být provedena buď hluboká kopie, nebo kopie bez podstruktury.An implementation of Clone can perform either a deep copy or a shallow copy. V hlubokém kopírování jsou všechny objekty duplikovány; v neomezené kopii jsou duplikovány pouze objekty nejvyšší úrovně a nižší úrovně obsahují odkazy.In a deep copy, all objects are duplicated; in a shallow copy, only the top-level objects are duplicated and the lower levels contain references. Vzhledem k tomu, že volající Clone nemohou záviset na metodě, která provádí předvídatelné operace klonování, doporučujeme, abyste ICloneable ji neimplementovali ve veřejných rozhraních API.Because callers of Clone cannot depend on the method performing a predictable cloning operation, we recommend that ICloneable not be implemented in public APIs.

Object.MemberwiseCloneDalší informace o klonování, hlubokých a neomezených kopiích a příkladech najdete v tématu.See Object.MemberwiseClone for more information on cloning, deep versus shallow copies, and examples.

Platí pro

Viz také