IConvertible.GetTypeCode IConvertible.GetTypeCode IConvertible.GetTypeCode IConvertible.GetTypeCode Method

Definice

Vrátí hodnotu TypeCode pro tuto instanci.Returns the TypeCode for this instance.

public:
 TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Návraty

Výčtová konstanta, která je TypeCode typu třídy nebo hodnoty, který implementuje toto rozhraní.The enumerated constant that is the TypeCode of the class or value type that implements this interface.

Platí pro