IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Method

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní logickou hodnotu pomocí zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent Boolean value using the specified culture-specific formatting information.

public:
 bool ToBoolean(IFormatProvider ^ provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider provider);
abstract member ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Public Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Logická hodnota ekvivalentní hodnotě této instance.A Boolean value equivalent to the value of this instance.

Platí pro