IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 8bitové unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 8-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Byte ToByte(IFormatProvider ^ provider);
public byte ToByte (IFormatProvider provider);
public byte ToByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToByte : IFormatProvider -> byte
Public Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Byte

8 bitů unsigned integer ekvivalent k hodnotě této instance.An 8-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro