IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní Decimal číslo s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent Decimal number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Decimal ToDecimal(IFormatProvider ^ provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Public Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Decimal číslo odpovídající hodnotě této instance.A Decimal number equivalent to the value of this instance.

Platí pro