IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 16-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 short ToInt16(IFormatProvider ^ provider);
public short ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Public Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem odpovídá hodnotě této instance.An 16-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro