IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní celé číslo se znaménkem 64, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 long ToInt64(IFormatProvider ^ provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Public Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Int64

64 celé číslo se znaménkem, které odpovídá hodnotě této instance.An 64-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro