IConvertible.ToString(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalent String pomocí zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent String using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
abstract member ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

StringInstance, která odpovídá hodnotě této instance.A String instance equivalent to the value of this instance.

Platí pro