IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na Object zadanou Type , která má ekvivalentní hodnotu, pomocí zadaných informací o formátování specifické jazykové verze.Converts the value of this instance to an Object of the specified Type that has an equivalent value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider? provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type

Na Type kterou je převedena hodnota této instance.The Type to which the value of this instance is converted.

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Object

ObjectInstance typu, conversionType jejíž hodnota je ekvivalentní hodnotě této instance.An Object instance of type conversionType whose value is equivalent to the value of this instance.

Platí pro