IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na Object zadaného Type, která má ekvivalentní hodnotu, s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an Object of the specified Type that has an equivalent value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type

Type, na kterou je převedená hodnota této instanceThe Type to which the value of this instance is converted.

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Instance Object typu conversionType, jejíž hodnota je ekvivalentní hodnotě této instance.An Object instance of type conversionType whose value is equivalent to the value of this instance.

Platí pro