IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 32 unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 32-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt32 ToUInt32(IFormatProvider ^ provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Public Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

UInt32

32 unsigned integer ekvivalent k hodnotě této instance.An 32-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro