IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 64 unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt64 ToUInt64(IFormatProvider ^ provider);
public ulong ToUInt64 (IFormatProvider provider);
public ulong ToUInt64 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Public Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

UInt64

64 unsigned integer ekvivalent k hodnotě této instance.An 64-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro