DisplayClaim.CreateDisplayClaimFromClaimType(String) Metoda

Definice

Vytvoří deklaraci zobrazení ze zadaného typu deklarace identity.Creates a display claim from the specified claim type.

public:
 static System::IdentityModel::Metadata::DisplayClaim ^ CreateDisplayClaimFromClaimType(System::String ^ claimType);
public static System.IdentityModel.Metadata.DisplayClaim CreateDisplayClaimFromClaimType (string claimType);
static member CreateDisplayClaimFromClaimType : string -> System.IdentityModel.Metadata.DisplayClaim
Public Shared Function CreateDisplayClaimFromClaimType (claimType As String) As DisplayClaim

Parametry

claimType
String

Identifikátor URI, který představuje typ deklarace.The URI that represents the claim type.

Návraty

DisplayClaim

Vrací objekt DisplayClaim.Returns DisplayClaim.

Poznámky

DisplayTagVlastnosti a Description jsou nastaveny na výchozí hodnoty založené na zadaném typu deklarace identity.The DisplayTag and Description properties are set to default values based on the specified claim type. Pokud výchozí hodnoty pro vlastnosti neexistují, jsou nastaveny na null .If default values do not exist for the properties, they are set to null.

Platí pro