SamlAuthenticationStatement.DnsAddress Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název domény DNS, ve které se nachází počítač, který ověřil předmět.Gets or sets the DNS domain name in which the computer that authenticated the subject resides.

public:
 property System::String ^ DnsAddress { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DnsAddress { get; set; }
member this.DnsAddress : string with get, set
Public Property DnsAddress As String

Hodnota vlastnosti

String

Název domény DNS, ve kterém se nachází počítač, který subjekt ověřil.The DNS domain name in which the computer that authenticated the subject resides.

Výjimky

DnsAddressVlastnost je nastavena a IsReadOnly vlastnost je true .The DnsAddress property is set and the IsReadOnly property is true.

Poznámky

DnsAddressVlastnost odpovídá DNSAddress atributu <SubjectLocality> elementu, který je definován v kontrolním výrazu a protokolu pro specifikaci OASIS Security Assertion Markup Language (SAML).The DnsAddress property corresponds to the DNSAddress attribute of the <SubjectLocality> element that is defined in the Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) specification.

Platí pro