SecurityKeyIdentifier.CanCreateKey Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda lze vytvořit klíč pro alespoň jednu z klauzulí identifikátoru klíče.Gets a value that indicates whether a key can be created for at least one of the key identifier clauses.

public:
 property bool CanCreateKey { bool get(); };
public bool CanCreateKey { get; }
member this.CanCreateKey : bool
Public ReadOnly Property CanCreateKey As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je možné vytvořit klíč pro alespoň jednu z klauzulí identifikátoru klíče; v opačném případě false .true if a key can be created for at least one of the key identifier clauses; otherwise, false.

Platí pro