SecurityKeyIdentifier.Count Vlastnost

Definice

Získá počet klauzulí identifikátoru klíče.Gets the number of key identifier clauses.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet klauzulí identifikátoru klíčeThe number of key identifier clauses.

Platí pro