SecurityKeyIdentifier.MakeReadOnly Metoda

Definice

Způsobí, že tato instance bude jen pro čtení.Causes this instance to be read-only.

public:
 void MakeReadOnly();
public void MakeReadOnly ();
member this.MakeReadOnly : unit -> unit
Public Sub MakeReadOnly ()

Poznámky

Když MakeReadOnly je metoda zavolána, IsReadOnly vlastnost je nastavena na hodnotu true a vlastnosti této instance již nelze nastavit.When the MakeReadOnly method is called, the IsReadOnly property is set to true and properties of this instance can no longer be set. Například klauzuli identifikátoru klíče nelze přidat k tomuto objektu.For example, a key identifier clause cannot be added to this object.

Platí pro