SecurityKeyIdentifier.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází kolekcí klauzulí identifikátorů klíčů.Returns an enumerator that iterates through the collection of key identifier clauses.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt IEnumerator<T> , který lze použít k iteraci kolekce.A IEnumerator<T> that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Platí pro