SecurityKeyIdentifier.TryFind<TClause>(TClause) Metoda

Definice

Vyhledá klauzuli identifikátoru klíče zadaného typu a vrátí hodnotu, která indikuje, jestli se dala najít klauzule tohoto typu.Searches for a key identifier clause of the specified type and returns a value that indicates whether a clause of that type could be found. Když je nalezen typ, je vrácen v out parametru.When a type is found it is returned in the out parameter.

public:
generic <typename TClause>
 where TClause : System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause bool TryFind([Runtime::InteropServices::Out] TClause % clause);
public:
generic <typename TClause>
 where TClause : System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause bool TryFind([Runtime::InteropServices::Out] TClause % result);
public bool TryFind<TClause> (out TClause clause) where TClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause;
public bool TryFind<TClause> (out TClause result) where TClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause;
member this.TryFind : 'Clause -> bool (requires 'Clause :> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause)
member this.TryFind : 'Clause -> bool (requires 'Clause :> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause)
Public Function TryFind(Of TClause As SecurityKeyIdentifierClause) (ByRef clause As TClause) As Boolean
Public Function TryFind(Of TClause As SecurityKeyIdentifierClause) (ByRef result As TClause) As Boolean

Parametry typu

TClause

SecurityKeyIdentifierClauseKterý představuje typ klauzule identifikátoru klíče pro hledání v kolekci.A SecurityKeyIdentifierClause that represents the type of key identifier clause to search the collection for.

Parametry

clauseresult
TClause

Když tato metoda vrátí, obsahuje SecurityKeyIdentifierClause typ, který je typu zadaný v parametru, TClause když se v kolekci nachází klauzule tohoto typu.When this method returns, contains a SecurityKeyIdentifierClause that is of the type specified in the TClause parameter when a clause of that type could be found in the collection. Tento parametr se předává jako Neinicializovaný.This parameter is passed un-initialized.

Návraty

Boolean

true v případě, že v kolekci existuje klauzule identifikátoru klíče typu určeného TClause parametrem, v opačném případě false .true when a key identifier clause of the type specified in the TClause parameter exists in the collection; otherwise, false.

Poznámky

Pokud v kolekci neexistuje klauzule identifikátoru klíče typu zadané v TClause parametru, clause je parametr out null .When a key identifier clause of the type specified in the TClause parameter does not exist in the collection, the clause out parameter is null.

Platí pro