Int16.TryFormat Metoda

Definice

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální krátké instance čísla do zadaného rozsahu znaků.

public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default, IFormatProvider? provider = default);
public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default, IFormatProvider provider = default);
member this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> bool
abstract member TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> bool
override this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> bool
Public Function TryFormat (destination As Span(Of Char), ByRef charsWritten As Integer, Optional format As ReadOnlySpan(Of Char) = Nothing, Optional provider As IFormatProvider = Nothing) As Boolean

Parametry

destination
Span<Char>

Rozsah, ve kterém se má napsat hodnota této instance formátovaná jako rozsah znaků.

charsWritten
Int32

Když tato metoda vrátí, obsahuje počet znaků, které byly zapsány v destination.

format
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah obsahující znaky, které představují standardní nebo vlastní formátovací řetězec, který definuje přijatelný formát pro destination.

provider
IFormatProvider

Volitelný objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi pro destination.

Návraty

Boolean

truepokud bylo formátování úspěšné; v opačném případě . false

Implementuje

Platí pro

Viz také