Int16 Struktura

Definice

Představuje 16bitové celé číslo se znaménkem.Represents a 16-bit signed integer.

public value class Int16 : IComparable, IComparable<short>, IConvertible, IEquatable<short>, IFormattable
public value class Int16 : IComparable, IConvertible, IFormattable
public value class Int16 : IComparable, IComparable<short>, IEquatable<short>, IFormattable
public struct Int16 : IComparable, IComparable<short>, IConvertible, IEquatable<short>, IFormattable
[System.Serializable]
public struct Int16 : IComparable, IConvertible, IFormattable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct Int16 : IComparable, IComparable<short>, IConvertible, IEquatable<short>, IFormattable
public struct Int16 : IComparable, IComparable<short>, IEquatable<short>, IFormattable
type int16 = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
[<System.Serializable>]
type int16 = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type int16 = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
type int16 = struct
  interface IFormattable
Public Structure Int16
Implements IComparable, IComparable(Of Short), IConvertible, IEquatable(Of Short), IFormattable
Public Structure Int16
Implements IComparable, IConvertible, IFormattable
Public Structure Int16
Implements IComparable, IComparable(Of Short), IEquatable(Of Short), IFormattable
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Poznámky

Int16Typ hodnoty představuje podepsaná celá čísla s hodnotami od záporné 32768 do kladné 32767.The Int16 value type represents signed integers with values ranging from negative 32768 through positive 32767.

Tento typ poskytuje metody pro převod hodnoty instance tohoto typu na jeho řetězcové vyjádření, pro převod řetězcové reprezentace čísla na instanci tohoto typu a pro porovnání instancí tohoto typu.This type provides methods to convert the value of an instance of this type to its string representation, to convert the string representation of a number to an instance of this type, and to compare instances of this type.

Můžete také volat členy Math třídy pro provedení široké škály číselných operací, včetně získání absolutní hodnoty čísla, výpočtu podílu a zbytku z integrálního dělení, určení maximální nebo minimální hodnoty dvou celých čísel, získání znaménka čísla a zaokrouhlení čísla.You can also call the members of the Math class to perform a wide range of numeric operations, including getting the absolute value of a number, calculating the quotient and remainder from integral division, determining the maximum or minimum value of two integers, getting the sign of a number, and rounding a number.

Informace o tom, jak kódy specifikace formátu řídí řetězcovou reprezentaci hodnotových typů, naleznete v tématu Formatting Types.For information about how format specification codes control the string representation of value types, see Formatting Types.

Pole

MaxValue

Představuje největší možnou hodnotu Int16 .Represents the largest possible value of an Int16. Toto pole je konstantní.This field is constant.

MinValue

Představuje nejmenší možnou hodnotu Int16 .Represents the smallest possible value of Int16. Toto pole je konstantní.This field is constant.

Metody

CompareTo(Int16)

Porovná tuto instanci na zadané 16bitové celé číslo se znaménkem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je hodnota této instance menší než, rovna nebo větší než hodnota zadaného 16bitového čísla se znaménkem.Compares this instance to a specified 16-bit signed integer and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified 16-bit signed integer.

CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je hodnota této instance menší než, rovna nebo větší než hodnota objektu.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the object.

Equals(Int16)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadané Int16 hodnotě.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified Int16 value.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

GetTypeCode()

Vrátí TypeCode hodnotu pro typ hodnoty Int16 .Returns the TypeCode for value type Int16.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent.

Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na odpovídající 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 16-bit signed integer equivalent.

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style to its 16-bit signed integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 16bitové celočíselné ekvivalenty se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent.

ToString()

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

ToString(IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určených informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

ToString(String)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format.

ToString(String, IFormatProvider)

Převede číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí zadaného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific formatting information.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální krátké číselné instance na zadaný rozsah znaků.Tries to format the value of the current short number instance into the provided span of characters.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, Int16)

Převede reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider, Int16)

Převede reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(String, Int16)

Převede řetězcové vyjádření čísla na odpovídající 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 16-bit signed integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(String, NumberStyles, IFormatProvider, Int16)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 16bitové celočíselné ekvivalenty se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 16-bit signed integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

Explicitní implementace rozhraní

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je hodnota této instance menší než, rovna nebo větší než hodnota objektu.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the object.

IConvertible.GetTypeCode()

Vrátí TypeCode hodnotu pro typ hodnoty Int16 .Returns the TypeCode for value type Int16.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToByte(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToByte(IFormatProvider).

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToChar(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Pokus o použití této metody vyvolá výjimku InvalidCastException .Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSByte(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Všechny členy tohoto typu jsou zabezpečeny pro přístup z více vláken.All members of this type are thread safe. Členy, které patrně upravují stav instance, ve skutečnosti vrací novou instanci inicializovanou s použitím nové hodnoty.Members that appear to modify instance state actually return a new instance initialized with the new value. Jako u jakéhokoli typu, čtení a zápis do sdílené proměnné, která obsahuje instanci tohoto typu, musí být chráněn zámkem, který zaručí bezpečný přístup z více vláken.As with any other type, reading and writing to a shared variable that contains an instance of this type must be protected by a lock to guarantee thread safety.

Viz také