Int32.Parse Metoda

Definice

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

Přetížení

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášený celočíselný ekvivalent se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcovou reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášenou celočíselnou hodnotu se znaménkem.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho ekvivalentové celé číslo se znaménkem na 32.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String)

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32. ekvivalent celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášený celočíselný ekvivalent se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style, IFormatProvider ^ provider);
public static int Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider provider);
public static int Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider? provider);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

s
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny v s .A bitwise combination of enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má zadat Integer , je.A typical value to specify is Integer.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu s .An object that supplies culture-specific information about the format of s.

Návraty

Int32

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s .A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

s je null.s is null.

style není NumberStyles hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- style není kombinací AllowHexSpecifier HexNumber hodnot a.style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

s není ve formátu, který je kompatibilní s style .s is not in a format compliant with style.

s představuje číslo menší nebo rovno MinValue MaxValue .s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- s zahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad používá celou řadu style provider parametrů a k analýze řetězcových reprezentace Int32 hodnot.The following example uses a variety of style and provider parameters to parse the string representations of Int32 values. Ukazuje také některé z různých způsobů, jak lze stejný řetězec interpretovat v závislosti na jazykové verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci analýzy.It also illustrates some of the different ways the same string can be interpreted depending on the culture whose formatting information is used for the parsing operation.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

public ref class ParseInt32
{
public:
  static void Main()
  {
   Convert("12,000", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands, 
       gcnew CultureInfo("en-GB"));
   Convert("12,000", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("12,000", NumberStyles::Float, gcnew CultureInfo("en-US"));

   Convert("12 425,00", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("sv-SE"));
   Convert("12,425.00", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       NumberFormatInfo::InvariantInfo);
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowDecimalPoint, 
       gcnew CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowDecimalPoint,
       gcnew CultureInfo("en-US"));
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("en-US"));
  }

private:
  static void Convert(String^ value, NumberStyles style,
                IFormatProvider^ provider)
  {
   try
   {
     int number = Int32::Parse(value, style, provider);
     Console::WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException^)
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException^)
   {
     Console::WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);  
   }
  }                
};

int main()
{
  ParseInt32::Main();
}
// This example displays the following output to the console:
//    Converted '12,000' to 12000.
//    Converted '12,000' to 12.
//    Unable to convert '12,000'.
//    Converted '12 425,00' to 12425.
//    Converted '12,425.00' to 12425.
//    '631,900' is out of range of the Int32 type.
//    Unable to convert '631,900'.
//    Converted '631,900' to 631900.
using System;
using System.Globalization;

public class ParseInt32
{
  public static void Main()
  {
   Convert("12,000", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("en-GB"));
   Convert("12,000", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("12,000", NumberStyles.Float, new CultureInfo("en-US"));

   Convert("12 425,00", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("sv-SE"));
   Convert("12,425.00", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       NumberFormatInfo.InvariantInfo);
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowDecimalPoint,
       new CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowDecimalPoint,
       new CultureInfo("en-US"));
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("en-US"));
  }

  private static void Convert(string value, NumberStyles style,
                IFormatProvider provider)
  {
   try
   {
     int number = Int32.Parse(value, style, provider);
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException)
   {
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException)
   {
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);
   }
  }
}
// This example displays the following output to the console:
//    Converted '12,000' to 12000.
//    Converted '12,000' to 12.
//    Unable to convert '12,000'.
//    Converted '12 425,00' to 12425.
//    Converted '12,425.00' to 12425.
//    '631,900' is out of range of the Int32 type.
//    Unable to convert '631,900'.
//    Converted '631,900' to 631900.
Imports System.Globalization

Module ParseInt32
  Public Sub Main()
   Convert("12,000", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("en-GB"))   
   Convert("12,000", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("fr-FR"))
   Convert("12,000", NumberStyles.Float, New CultureInfo("en-US"))
   
   Convert("12 425,00", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("sv-SE")) 
   Convert("12,425.00", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       NumberFormatInfo.InvariantInfo) 
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowDecimalPoint, _ 
       New CultureInfo("fr-FR"))
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowDecimalPoint, _
       New CultureInfo("en-US"))
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("en-US"))
  End Sub

  Private Sub Convert(value As String, style As NumberStyles, _
            provider As IFormatProvider)
   Try
     Dim number As Integer = Int32.Parse(value, style, provider)
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value)
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value)  
   End Try
  End Sub            
End Module
' This example displays the following output to the console:
'    Converted '12,000' to 12000.
'    Converted '12,000' to 12.
'    Unable to convert '12,000'.
'    Converted '12 425,00' to 12425.
'    Converted '12,425.00' to 12425.
'    '631,900' is out of range of the Int32 type.
'    Unable to convert '631,900'.
'    Converted '631,900' to 631900.

Poznámky

styleParametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky nebo kladné znaménko), které jsou povoleny v s parametru pro úspěšné provedení operace analýzy.The style parameter defines the style elements (such as white space or the positive sign) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. Musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.It must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

specifikace [$] osobě [číslice,] číslice [.fractional_digist] [e [Sign] exponential_digits] [ws][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digist][e[sign]exponential_digits][ws]

Nebo, pokud style obsahuje AllowHexSpecifier :Or, if style includes AllowHexSpecifier:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak a může se objevit na konci, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingWhite příznak.White space can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern vlastností NumberFormatInfo objektu vráceného GetFormat metodou provider parametru.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern property of the NumberFormatInfo object returned by the GetFormat method of the provider parameter. Symbol měny se může objevit v části s if style obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit na začátku, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak nebo na konci, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingSign příznak.The sign can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag or at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
číslicedigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Pro fractional_digits je platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače tisíců, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific thousands separator symbol. Oddělovač tisíců jazykové verze určené v provider se může objevit v, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The thousands separator of the culture specified by provider can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky jazykové verze určený parametrem se provider může objevit s v style části if obsahuje NumberStyles.AllowDecimalPoint příznak.The decimal point symbol of the culture specified by provider can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag.

Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jakákoli jiná číslice, OverflowException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, an OverflowException is thrown.
cerebrálníe Znak "e" nebo "E", který označuje, že hodnota je vyjádřena v exponenciální notaci.The 'e' or 'E' character, which indicates that the value is represented in exponential notation. sParametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak.The s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec s pouze desítkovými číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) vždy analyzuje úspěšně, pokud je v rozsahu Int32 typu.A string with decimal digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully if it is in the range of the Int32 type. Většina zbývajících NumberStyles členů řídí prvky, které mohou být ale v tomto vstupním řetězci nemusejí být přítomny.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be but are not required to be present in this input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny v s .The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

Nesložené hodnoty NumberStylesNon-composite NumberStyles values Prvky, které jsou povoleny v s, kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
NumberStyles.None Pouze desítkové číslice.Decimal digits only.
NumberStyles.AllowDecimalPoint Desetinná čárka ( .The decimal point ( . ) a prvky zlomkové číslice .) and fractional-digits elements. Zlomkové číslice však musí obsahovat pouze jednu nebo více číslic 0 nebo OverflowException je vyvolána.However, fractional-digits must consist of only one or more 0 digits or an OverflowException is thrown.
NumberStyles.AllowExponent sParametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation. Pokud s představuje číslo v exponenciální notaci, musí představovat celé číslo v rámci rozsahu Int32 datového typu bez nenulové, zlomkové komponenty.If s represents a number in exponential notation, it must represent an integer within the range of the Int32 data type without a non-zero, fractional component.
NumberStyles.AllowLeadingWhite Element WS na začátku s .The ws element at the beginning of s.
NumberStyles.AllowTrailingWhite Element WS na konci s .The ws element at the end of s.
NumberStyles.AllowLeadingSign Před číslicemi se může zobrazit kladné znaménko.A positive sign can appear before digits.
NumberStyles.AllowTrailingSign Za číslicemi se může zobrazit kladné znaménko.A positive sign can appear after digits.
NumberStyles.AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
NumberStyles.AllowThousands Prvek oddělovače tisíců ( , ).The thousands separator ( , ) element.
NumberStyles.AllowCurrencySymbol $ Element.The $ element.

Pokud se NumberStyles.AllowHexSpecifier použije příznak, s musí být hexadecimální hodnota bez předpony.If the NumberStyles.AllowHexSpecifier flag is used, s must be a hexadecimal value without a prefix. Například "C9AF3" se úspěšně analyzuje, ale "0xC9AF3" ne.For example, "C9AF3" parses successfully, but "0xC9AF3" does not. Jediné další příznaky, které mohou být přítomny v nástroji, style jsou NumberStyles.AllowLeadingWhite a NumberStyles.AllowTrailingWhite .The only other flags that can be present in style are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. ( NumberStyles Výčet má složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber , který obsahuje oba příznaky prázdné znaky.)(The NumberStyles enumeration has a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white space flags.)

providerParametr je IFormatProvider implementace, jako je například NumberFormatInfo CultureInfo objekt nebo.The provider parameter is an IFormatProvider implementation, such as a NumberFormatInfo or CultureInfo object. providerParametr poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi používané při analýze.The provider parameter supplies culture-specific information used in parsing. Pokud provider je null , je NumberFormatInfo použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Platí pro

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcovou reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášenou celočíselnou hodnotu se znaménkem.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

public static int Parse (ReadOnlySpan<char> s, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider? provider = default);
public static int Parse (ReadOnlySpan<char> s, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider provider = default);
static member Parse : ReadOnlySpan<char> * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As ReadOnlySpan(Of Char), Optional style As NumberStyles = System.Globalization.NumberStyles.Integer, Optional provider As IFormatProvider = Nothing) As Integer

Parametry

s
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah obsahující znaky, které mají být převedeny.A span containing the characters representing the number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny v s .A bitwise combination of enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má zadat Integer , je.A typical value to specify is Integer.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu s .An object that supplies culture-specific information about the format of s.

Návraty

Int32

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s .A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Platí pro

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho ekvivalentové celé číslo se znaménkem na 32.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style);
public static int Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles -> int
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles) As Integer

Parametry

s
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny v s .A bitwise combination of the enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má zadat Integer , je.A typical value to specify is Integer.

Návraty

Int32

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s .A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

s je null.s is null.

style není NumberStyles hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- style není kombinací AllowHexSpecifier HexNumber hodnot a.style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

s není ve formátu, který je kompatibilní s style .s is not in a format compliant with style.

s představuje číslo menší nebo rovno MinValue MaxValue .s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- s zahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad používá Int32.Parse(String, NumberStyles) metodu k analýze řetězcové reprezentace několika Int32 hodnot.The following example uses the Int32.Parse(String, NumberStyles) method to parse the string representations of several Int32 values. Aktuální jazyková verze pro daný příklad je en-US.The current culture for the example is en-US.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

public ref class ParseInt32
{
public:
  static void Main()
  {
   Convert("104.0", NumberStyles::AllowDecimalPoint);
   Convert("104.9", NumberStyles::AllowDecimalPoint);
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles::AllowCurrencySymbol |
                 NumberStyles::Number);
   Convert("103E06", NumberStyles::AllowExponent);
   Convert("-1,345,791", NumberStyles::AllowThousands);
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles::AllowThousands |
               NumberStyles::AllowParentheses);
  }

private:
  static void Convert(String^ value, NumberStyles style)
  {
   try
   {
     int number = Int32::Parse(value, style);
     Console::WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException^)
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException^)
   {
     Console::WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);
   }
  }
};

int main()
{
  ParseInt32::Main();
}
// The example displays the following output to the console:
//    Converted '104.0' to 104.
//    '104.9' is out of range of the Int32 type.
//    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
//    Converted '103E06' to 103000000.
//    Unable to convert '-1,345,791'.
//    Converted '(1,345,791)' to -1345791.
using System;
using System.Globalization;

public class ParseInt32
{
  public static void Main()
  {
   Convert("104.0", NumberStyles.AllowDecimalPoint);
   Convert("104.9", NumberStyles.AllowDecimalPoint);
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles.AllowCurrencySymbol |
                 NumberStyles.Number);
   Convert("103E06", NumberStyles.AllowExponent);
   Convert("-1,345,791", NumberStyles.AllowThousands);
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles.AllowThousands |
               NumberStyles.AllowParentheses);
  }

  private static void Convert(string value, NumberStyles style)
  {
   try
   {
     int number = Int32.Parse(value, style);
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException)
   {
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException)
   {
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);
   }
  }
}
// The example displays the following output to the console:
//    Converted '104.0' to 104.
//    '104.9' is out of range of the Int32 type.
//    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
//    Converted '103E06' to 103000000.
//    Unable to convert '-1,345,791'.
//    Converted '(1,345,791)' to -1345791.
Imports System.Globalization

Module ParseInt32
  Public Sub Main()
   Convert("104.0", NumberStyles.AllowDecimalPoint)  
   Convert("104.9", NumberStyles.AllowDecimalPoint)
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles.AllowCurrencySymbol Or _
                 NumberStyles.Number)
   Convert("103E06", NumberStyles.AllowExponent) 
   Convert("-1,345,791", NumberStyles.AllowThousands)
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles.AllowThousands Or _
               NumberStyles.AllowParentheses)
  End Sub
  
  Private Sub Convert(value As String, style As NumberStyles)
   Try
     Dim number As Integer = Int32.Parse(value, style)
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value)
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value)  
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output to the console:
'    Converted '104.0' to 104.
'    '104.9' is out of range of the Int32 type.
'    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
'    Converted '103E06' to 103000000.
'    Unable to convert '-1,345,791'.
'    Converted '(1,345,791)' to -1345791.

Poznámky

styleParametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka nebo symbol oddělovače tisíců), které jsou povoleny v s parametru pro úspěšné provedení operace analýzy.The style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, or the thousands separator symbol) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. Musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.It must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

[ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][e[sign]exponential_digits][ws][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][e[sign]exponential_digits][ws]

Nebo, pokud style obsahuje AllowHexSpecifier :Or, if style includes AllowHexSpecifier:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak a může se objevit na konci, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingWhite příznak.White space can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern vlastnostmi a aktuální jazykové verze.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the current culture. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v části s if style obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak a může se objevit na konci, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingSign příznak.The sign can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
číslicedigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Pro fractional_digits je platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače tisíců, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific thousands separator symbol. Oddělovač tisíců aktuální jazykové verze se může objevit v, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The current culture's thousands separator can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky aktuální jazykové verze se může objevit v, s Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowDecimalPoint příznak.The current culture's decimal point symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jakákoli jiná číslice, OverflowException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, an OverflowException is thrown.
cerebrálníe Znak "e" nebo "E", který označuje, že hodnota je vyjádřena v exponenciální notaci.The 'e' or 'E' character, which indicates that the value is represented in exponential notation. sParametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak.The s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec obsahující pouze číslice (který odpovídá NumberStyles.None stylu) vždy analyzuje úspěšné, pokud je v rozsahu Int32 typu.A string with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfull if it is in the range of the Int32 type. Většina zbývajících NumberStyles členů řídí prvky, které mohou být, ale nemusí být přítomny ve vstupním řetězci.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be but are not required to be present in the input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny v s .The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

Hodnota NumberStylesNumberStyles value Prvky, které jsou povoleny v s, kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Desetinná čárka ( .The decimal point ( . ) a prvky zlomkové číslice .) and fractional-digits elements.
AllowExponent sParametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku s .The ws element at the beginning of s.
AllowTrailingWhite Element WS na konci s .The ws element at the end of s.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku s .The sign element at the beginning of s.
AllowTrailingSign Element Sign na konci s .The sign element at the end of s.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače tisíců ( , ).The thousands separator ( , ) element.
AllowCurrencySymbol $ Element.The $ element.
Currency Všechny.All. sParametr nemůže představovat šestnáctkové číslo ani číslo v exponenciální notaci.The s parameter cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci s , znaménko na začátku a s desetinná čárka ( .The ws element at the beginning or end of s, sign at the beginning of s, and the decimal point ( . písmeno.) symbol. sParametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation.
Number wsOddělovač, sign , tisíce ( , ) a desetinná čárka ( .The ws, sign, thousands separator ( , ), and decimal point ( . elementu.) elements.
Any Všechny styly, s výjimkou s nemůže představovat šestnáctkové číslo.All styles, except s cannot represent a hexadecimal number.

Pokud se NumberStyles.AllowHexSpecifier použije příznak, s musí být hexadecimální hodnota bez předpony.If the NumberStyles.AllowHexSpecifier flag is used, s must be a hexadecimal value without a prefix. Například "C9AF3" se úspěšně analyzuje, ale "0xC9AF3" ne.For example, "C9AF3" parses successfully, but "0xC9AF3" does not. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s s parametrem, NumberStyles.AllowLeadingWhite a NumberStyles.AllowTrailingWhite .The only other flags that can be combined with the s parameter it are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. ( NumberStyles Výčet obsahuje složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber , který obsahuje oba příznaky prázdné znaky.)(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white space flags.)

sParametr je analyzován pomocí informací o formátování v NumberFormatInfo objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému.The s parameter is parsed using the formatting information in a NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Chcete-li určit jazykovou verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci analýzy, zavolejte Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) přetížení.To specify the culture whose formatting information is used for the parse operation, call the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) overload.

Viz také

Platí pro

Parse(String)

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s);
public static int Parse (string s);
static member Parse : string -> int
Public Shared Function Parse (s As String) As Integer

Parametry

s
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

Návraty

Int32

Celé číslo se znaménkem 32, které odpovídá číslu obsaženému v s .A 32-bit signed integer equivalent to the number contained in s.

Výjimky

s je null.s is null.

s nemá správný formát.s is not in the correct format.

s představuje číslo menší nebo rovno MinValue MaxValue .s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak převést řetězcovou hodnotu na 32 celočíselnou hodnotu se znaménkem pomocí Int32.Parse(String) metody.The following example demonstrates how to convert a string value into a 32-bit signed integer value using the Int32.Parse(String) method. Výsledná celočíselná hodnota se pak zobrazí v konzole.The resulting integer value is then displayed to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ values = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
               "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647", 
               "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
               "-2147483648", "-2147483649" };
  for each (String^ value in values)
  {
   try {
     Int32 number = Int32::Parse(value); 
     Console::WriteLine("{0} --> {1}", value, number);
   }
   catch (FormatException^ e) {
     Console::WriteLine("{0}: Bad Format", value);
   }  
   catch (OverflowException^ e) {
     Console::WriteLine("{0}: Overflow", value);  
   } 
  }
}
// The example displays the following output:
//    +13230 --> 13230
//    -0 --> 0
//    1,390,146: Bad Format
//    $190,235,421,127: Bad Format
//    0xFA1B: Bad Format
//    163042 --> 163042
//    -10 --> -10
//    007 --> 7
//    2147483647 --> 2147483647
//    2147483648: Overflow
//    16e07: Bad Format
//    134985.0: Bad Format
//    -12034 --> -12034
//    -2147483648 --> -2147483648
//    -2147483649: Overflow
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
             "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647",
             "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
             "-2147483648", "-2147483649" };
   foreach (string value in values)
   {
     try {
      int number = Int32.Parse(value);
      Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    +13230 --> 13230
//    -0 --> 0
//    1,390,146: Bad Format
//    $190,235,421,127: Bad Format
//    0xFA1B: Bad Format
//    163042 --> 163042
//    -10 --> -10
//    007 --> 7
//    2147483647 --> 2147483647
//    2147483648: Overflow
//    16e07: Bad Format
//    134985.0: Bad Format
//    -12034 --> -12034
//    -2147483648 --> -2147483648
//    -2147483649: Overflow
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
                 "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647", 
                 "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
                 "-2147483648", "-2147483649" }
   For Each value As String In values
     Try
      Dim number As Integer = Int32.Parse(value) 
      Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value)
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("{0}: Overflow", value)  
     End Try 
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    +13230 --> 13230
'    -0 --> 0
'    1,390,146: Bad Format
'    $190,235,421,127: Bad Format
'    0xFA1B: Bad Format
'    163042 --> 163042
'    -10 --> -10
'    007 --> 7
'    2147483647 --> 2147483647
'    2147483648: Overflow
'    16e07: Bad Format
'    134985.0: Bad Format
'    -12034 --> -12034
'    -2147483648 --> -2147483648
'    -2147483649: Overflow

Poznámky

sParametr obsahuje číslo formuláře:The s parameter contains a number of the form:

[ws][sign]digits[ws][ws][sign]digits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
znaksign Nepovinný znak.An optional sign.
číslicedigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9.

sParametr je interpretován pomocí NumberStyles.Integer stylu.The s parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Kromě desítkových číslic jsou povoleny pouze úvodní a koncové mezery s počátečním znaménkem.In addition to decimal digits, only leading and trailing spaces together with a leading sign are allowed. Chcete-li explicitně definovat prvky stylu, které mohou být přítomny v s , použijte buď Int32.Parse(String, NumberStyles) metodu, nebo Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) .To explicitly define the style elements that can be present in s, use either the Int32.Parse(String, NumberStyles) or the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

sParametr je analyzován pomocí informací o formátování v NumberFormatInfo objektu inicializovaném pro aktuální jazykovou verzi systému.The s parameter is parsed using the formatting information in a NumberFormatInfo object initialized for the current system culture. Další informace naleznete v tématu CurrentInfo.For more information, see CurrentInfo. Chcete-li analyzovat řetězec pomocí informací o formátování některé jiné jazykové verze, použijte Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metodu.To parse a string using the formatting information of some other culture, use the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

Viz také

Platí pro

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32. ekvivalent celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, IFormatProvider ^ provider);
public static int Parse (string s, IFormatProvider provider);
public static int Parse (string s, IFormatProvider? provider);
static member Parse : string * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As String, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

s
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi s .An object that supplies culture-specific formatting information about s.

Návraty

Int32

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s .A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

s je null.s is null.

s nemá správný formát.s is not of the correct format.

s představuje číslo menší nebo rovno MinValue MaxValue .s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

V následujícím příkladu je obslužná rutina události kliknutí na tlačítko webového formuláře.The following example is the button click event handler of a Web form. Používá pole vrácené HttpRequest.UserLanguages vlastností k určení národního prostředí uživatele.It uses the array returned by the HttpRequest.UserLanguages property to determine the user's locale. Potom vytvoří instanci CultureInfo objektu, který odpovídá danému národnímu prostředí.It then instantiates a CultureInfo object that corresponds to that locale. NumberFormatInfoObjekt, který patří k tomuto CultureInfo objektu, je následně předán Parse(String, IFormatProvider) metodě pro převod vstupu uživatele na Int32 hodnotu.The NumberFormatInfo object that belongs to that CultureInfo object is then passed to the Parse(String, IFormatProvider) method to convert the user's input to an Int32 value.

protected void OkToInteger_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string locale;
  int number;
  CultureInfo culture;

  // Return if string is empty
  if (String.IsNullOrEmpty(this.inputNumber.Text))
   return;

  // Get locale of web request to determine possible format of number
  if (Request.UserLanguages.Length == 0)
   return;
  locale = Request.UserLanguages[0];
  if (String.IsNullOrEmpty(locale))
   return;

 // Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = new CultureInfo(locale);

  // Convert user input from a string to a number
  try
  {
   number = Int32.Parse(this.inputNumber.Text, culture.NumberFormat);
  }
  catch (FormatException)
  {
   return;
  }
  catch (Exception)
  {
   return;
  }
  // Output number to label on web form
  this.outputNumber.Text = "Number is " + number.ToString();
}
Protected Sub OkToInteger_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OkToInteger.Click
  Dim locale As String
  Dim culture As CultureInfo
  Dim number As Integer

  ' Return if string is empty
  If String.IsNullOrEmpty(Me.inputNumber.Text) Then Exit Sub

  ' Get locale of web request to determine possible format of number
  If Request.UserLanguages.Length = 0 Then Exit Sub
  locale = Request.UserLanguages(0)
  If String.IsNullOrEmpty(locale) Then Exit Sub

  ' Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = New CultureInfo(locale)

  ' Convert user input from a string to a number
  Try
   number = Int32.Parse(Me.inputNumber.Text, culture.NumberFormat)
  Catch ex As FormatException
   Exit Sub
  Catch ex As Exception
   Exit Sub
  End Try

  ' Output number to label on web form
  Me.outputNumber.Text = "Number is " & number.ToString()
End Sub

Poznámky

Toto přetížení Parse(String, IFormatProvider) metody se obvykle používá k převodu textu, který lze naformátovat různými způsoby na Int32 hodnotu.This overload of the Parse(String, IFormatProvider) method is typically used to convert text that can be formatted in a variety of ways to an Int32 value. Například jej lze použít k převodu textu zadaného uživatelem do textového pole HTML na číselnou hodnotu.For example, it can be used to convert the text entered by a user into an HTML text box to a numeric value.

sParametr obsahuje číslo formuláře:The s parameter contains a number of the form:

[ws][sign]digits[ws][ws][sign]digits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Nepovinný znak.An optional sign.
číslicedigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9.

sParametr je interpretován pomocí NumberStyles.Integer stylu.The s parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Kromě desítkových číslic jsou povoleny pouze úvodní a koncové mezery s počátečním znaménkem.In addition to decimal digits, only leading and trailing spaces together with a leading sign are allowed. Chcete-li explicitně definovat prvky stylu, které mohou být k dispozici v s , použijte Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metodu.To explicitly define the style elements that can be present in s, use the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

providerParametr je IFormatProvider implementace, jako je například NumberFormatInfo CultureInfo objekt nebo.The provider parameter is an IFormatProvider implementation, such as a NumberFormatInfo or CultureInfo object. providerParametr poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu s .The provider parameter supplies culture-specific information about the format of s. Pokud provider je null , je NumberFormatInfo použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Platí pro