Int32.Parse Int32.Parse Int32.Parse Int32.Parse Method

Definice

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

Přetížení

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášený celočíselný ekvivalent se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)
Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho ekvivalentové celé číslo se znaménkem na 32.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32. ekvivalent celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na 32 jeho nahlášený celočíselný ekvivalent se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style, IFormatProvider ^ provider);
public static int Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider provider);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

s
String String String String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

style
NumberStyles NumberStyles NumberStyles NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny sv.A bitwise combination of enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má Integerzadat, je.A typical value to specify is Integer.

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu s.An object that supplies culture-specific information about the format of s.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s.A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

styleNumberStyles není hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- stylenení kombinací AllowHexSpecifier hodnot a HexNumber .style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

snení ve formátu, který je kompatibilní styles.s is not in a format compliant with style.

spředstavuje číslo menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- szahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad používá celou řadu style parametrů a provider k analýze Int32 řetězcových reprezentace hodnot.The following example uses a variety of style and provider parameters to parse the string representations of Int32 values. Ukazuje také některé z různých způsobů, jak lze stejný řetězec interpretovat v závislosti na jazykové verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci analýzy.It also illustrates some of the different ways the same string can be interpreted depending on the culture whose formatting information is used for the parsing operation.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

public ref class ParseInt32
{
public:
  static void Main()
  {
   Convert("12,000", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands, 
       gcnew CultureInfo("en-GB"));
   Convert("12,000", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("12,000", NumberStyles::Float, gcnew CultureInfo("en-US"));

   Convert("12 425,00", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("sv-SE"));
   Convert("12,425.00", NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands,
       NumberFormatInfo::InvariantInfo);
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowDecimalPoint, 
       gcnew CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowDecimalPoint,
       gcnew CultureInfo("en-US"));
   Convert("631,900", NumberStyles::Integer | NumberStyles::AllowThousands,
       gcnew CultureInfo("en-US"));
  }

private:
  static void Convert(String^ value, NumberStyles style,
                IFormatProvider^ provider)
  {
   try
   {
     int number = Int32::Parse(value, style, provider);
     Console::WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException^)
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException^)
   {
     Console::WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);  
   }
  }                
};

int main()
{
  ParseInt32::Main();
}
// This example displays the following output to the console:
//    Converted '12,000' to 12000.
//    Converted '12,000' to 12.
//    Unable to convert '12,000'.
//    Converted '12 425,00' to 12425.
//    Converted '12,425.00' to 12425.
//    '631,900' is out of range of the Int32 type.
//    Unable to convert '631,900'.
//    Converted '631,900' to 631900.
using System;
using System.Globalization;

public class ParseInt32
{
  public static void Main()
  {
   Convert("12,000", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands, 
       new CultureInfo("en-GB"));
   Convert("12,000", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("12,000", NumberStyles.Float, new CultureInfo("en-US"));
   
   Convert("12 425,00", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("sv-SE"));
   Convert("12,425.00", NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands,
       NumberFormatInfo.InvariantInfo);
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowDecimalPoint, 
       new CultureInfo("fr-FR"));
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowDecimalPoint,
       new CultureInfo("en-US"));
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowThousands,
       new CultureInfo("en-US"));
  }

  private static void Convert(string value, NumberStyles style, 
                IFormatProvider provider)
  {
   try
   {
     int number = Int32.Parse(value, style, provider);
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException)
   {
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }  
   catch (OverflowException)
   {
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);  
   }
  }                
}
// This example displays the following output to the console:
//    Converted '12,000' to 12000.
//    Converted '12,000' to 12.
//    Unable to convert '12,000'.
//    Converted '12 425,00' to 12425.
//    Converted '12,425.00' to 12425.
//    '631,900' is out of range of the Int32 type.
//    Unable to convert '631,900'.
//    Converted '631,900' to 631900.
Imports System.Globalization

Module ParseInt32
  Public Sub Main()
   Convert("12,000", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("en-GB"))   
   Convert("12,000", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("fr-FR"))
   Convert("12,000", NumberStyles.Float, New CultureInfo("en-US"))
   
   Convert("12 425,00", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("sv-SE")) 
   Convert("12,425.00", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, _
       NumberFormatInfo.InvariantInfo) 
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowDecimalPoint, _ 
       New CultureInfo("fr-FR"))
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowDecimalPoint, _
       New CultureInfo("en-US"))
   Convert("631,900", NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowThousands, _
       New CultureInfo("en-US"))
  End Sub

  Private Sub Convert(value As String, style As NumberStyles, _
            provider As IFormatProvider)
   Try
     Dim number As Integer = Int32.Parse(value, style, provider)
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value)
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value)  
   End Try
  End Sub            
End Module
' This example displays the following output to the console:
'    Converted '12,000' to 12000.
'    Converted '12,000' to 12.
'    Unable to convert '12,000'.
'    Converted '12 425,00' to 12425.
'    Converted '12,425.00' to 12425.
'    '631,900' is out of range of the Int32 type.
'    Unable to convert '631,900'.
'    Converted '631,900' to 631900.

Poznámky

Parametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky nebo kladné znaménko), které jsou povoleny s v parametru pro úspěšné provedení operace analýzy. styleThe style parameter defines the style elements (such as white space or the positive sign) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. Musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.It must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

[ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digist][e[sign]exponential_digits][ws][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digist][e[sign]exponential_digits][ws]

Nebo, pokud style obsahuje AllowHexSpecifier:Or, if style includes AllowHexSpecifier:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingWhite se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.White space can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern definována vlastností NumberFormatInfo objektu vráceného GetFormat metodou provider parametru.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern property of the NumberFormatInfo object returned by the GetFormat method of the provider parameter. Symbol měny se může objevit v s části style if obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit s na začátku, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak NumberStyles.AllowTrailingSign nebo na konci s , pokud style obsahuje příznak.The sign can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag or at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
znakdigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. V případě fractional_digitsje platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače tisíců, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific thousands separator symbol. Oddělovač tisíců jazykové verze určené provider v se může objevit v, style s Pokud obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The thousands separator of the culture specified by provider can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky jazykové verze určený parametrem provider se může objevit s v style části NumberStyles.AllowDecimalPoint if obsahuje příznak.The decimal point symbol of the culture specified by provider can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag.

Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits zahrnuje jakékoli jiné číslice, OverflowException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, an OverflowException is thrown.
ee Znak "e" nebo "E", který označuje, že hodnota je vyjádřena v exponenciální notaci.The 'e' or 'E' character, which indicates that the value is represented in exponential notation. Parametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak. sThe s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec s pouze desítkovými číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) vždy analyzuje úspěšně, pokud je v rozsahu Int32 typu.A string with decimal digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully if it is in the range of the Int32 type. Většina zbývajících NumberStyles členů řídí prvky, které mohou být ale v tomto vstupním řetězci nemusejí být přítomny.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be but are not required to be present in this input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny sv.The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

Nesložené hodnoty NumberStylesNon-composite NumberStyles values Prvky, které jsou povoleny v s, kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
NumberStyles.None Pouze desítkové číslice.Decimal digits only.
NumberStyles.AllowDecimalPoint Desetinná čárka ( .The decimal point ( . ) a prvky zlomkové číslice .) and fractional-digits elements. Zlomkové číslice však musí obsahovat pouze jednu nebo více číslic 0 nebo OverflowException je vyvolána.However, fractional-digits must consist of only one or more 0 digits or an OverflowException is thrown.
NumberStyles.AllowExponent s Parametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation. Pokud s představuje číslo v exponenciální notaci, musí představovat celé číslo v rámci rozsahu Int32 datového typu bez nenulové, zlomkové komponenty.If s represents a number in exponential notation, it must represent an integer within the range of the Int32 data type without a non-zero, fractional component.
NumberStyles.AllowLeadingWhite Element WS na začátku s.The ws element at the beginning of s.
NumberStyles.AllowTrailingWhite Element WS na konci s.The ws element at the end of s.
NumberStyles.AllowLeadingSign Před číslicemise může zobrazit kladné znaménko.A positive sign can appear before digits.
NumberStyles.AllowTrailingSign Za číslicemise může zobrazit kladné znaménko.A positive sign can appear after digits.
NumberStyles.AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
NumberStyles.AllowThousands Prvek oddělovače tisíců ( , ).The thousands separator ( , ) element.
NumberStyles.AllowCurrencySymbol $ Elementu.The $ element.

Pokud se použije spříznak, musí být hexadecimální hodnota bez předpony. NumberStyles.AllowHexSpecifierIf the NumberStyles.AllowHexSpecifier flag is used, s must be a hexadecimal value without a prefix. Například "C9AF3" se úspěšně analyzuje, ale "0xC9AF3" ne.For example, "C9AF3" parses successfully, but "0xC9AF3" does not. Jediné další příznaky, které mohou být přítomny style v NumberStyles.AllowLeadingWhite nástroji NumberStyles.AllowTrailingWhite, jsou a.The only other flags that can be present in style are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. (Výčet má složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber, který obsahuje oba příznaky prázdné znaky.) NumberStyles(The NumberStyles enumeration has a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white space flags.)

Parametr je CultureInfo implementace, jako je například objekt nebo.NumberFormatInfo IFormatProvider providerThe provider parameter is an IFormatProvider implementation, such as a NumberFormatInfo or CultureInfo object. provider Parametr poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi používané při analýze.The provider parameter supplies culture-specific information used in parsing. Pokud provider je null ,NumberFormatInfo je použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

public static int Parse (ReadOnlySpan<char> s, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider provider = null);
static member Parse : ReadOnlySpan<char> * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As ReadOnlySpan(Of Char), Optional style As NumberStyles = System.Globalization.NumberStyles.Integer, Optional provider As IFormatProvider = null) As Integer

Parametry

Návraty

Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho ekvivalentové celé číslo se znaménkem na 32.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style);
public static int Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles -> int
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles) As Integer

Parametry

s
String String String String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

style
NumberStyles NumberStyles NumberStyles NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny v s.A bitwise combination of the enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má Integerzadat, je.A typical value to specify is Integer.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s.A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

styleNumberStyles není hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- stylenení kombinací AllowHexSpecifier hodnot a HexNumber .style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

snení ve formátu, který je kompatibilní styles.s is not in a format compliant with style.

spředstavuje číslo menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- szahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad používá Int32.Parse(String, NumberStyles) metodu k analýze řetězcové reprezentace několika Int32 hodnot.The following example uses the Int32.Parse(String, NumberStyles) method to parse the string representations of several Int32 values. Aktuální jazyková verze pro daný příklad je en-US.The current culture for the example is en-US.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

public ref class ParseInt32
{
public:
  static void Main()
  {
   Convert("104.0", NumberStyles::AllowDecimalPoint);
   Convert("104.9", NumberStyles::AllowDecimalPoint);
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles::AllowCurrencySymbol |
                 NumberStyles::Number);
   Convert("103E06", NumberStyles::AllowExponent);
   Convert("-1,345,791", NumberStyles::AllowThousands);
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles::AllowThousands |
               NumberStyles::AllowParentheses);
  }

private:
  static void Convert(String^ value, NumberStyles style)
  {
   try
   {
     int number = Int32::Parse(value, style);
     Console::WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException^)
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException^)
   {
     Console::WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);
   }
  }
};

int main()
{
  ParseInt32::Main();
}
// The example displays the following output to the console:
//    Converted '104.0' to 104.
//    '104.9' is out of range of the Int32 type.
//    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
//    Converted '103E06' to 103000000.
//    Unable to convert '-1,345,791'.
//    Converted '(1,345,791)' to -1345791.
using System;
using System.Globalization;

public class ParseInt32
{
  public static void Main()
  {
   Convert("104.0", NumberStyles.AllowDecimalPoint);
   Convert("104.9", NumberStyles.AllowDecimalPoint);
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles.AllowCurrencySymbol |
                 NumberStyles.Number);
   Convert("103E06", NumberStyles.AllowExponent);
   Convert("-1,345,791", NumberStyles.AllowThousands);
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles.AllowThousands |
               NumberStyles.AllowParentheses);
  }

  private static void Convert(string value, NumberStyles style)
  {
   try
   {
     int number = Int32.Parse(value, style);
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number);
   }
   catch (FormatException)
   {
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value);
   }
   catch (OverflowException)
   {
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value);  
   }
  }
}
// The example displays the following output to the console:
//    Converted '104.0' to 104.
//    '104.9' is out of range of the Int32 type.
//    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
//    Converted '103E06' to 103000000.
//    Unable to convert '-1,345,791'.
//    Converted '(1,345,791)' to -1345791.
Imports System.Globalization

Module ParseInt32
  Public Sub Main()
   Convert("104.0", NumberStyles.AllowDecimalPoint)  
   Convert("104.9", NumberStyles.AllowDecimalPoint)
   Convert(" $17,198,064.42", NumberStyles.AllowCurrencySymbol Or _
                 NumberStyles.Number)
   Convert("103E06", NumberStyles.AllowExponent) 
   Convert("-1,345,791", NumberStyles.AllowThousands)
   Convert("(1,345,791)", NumberStyles.AllowThousands Or _
               NumberStyles.AllowParentheses)
  End Sub
  
  Private Sub Convert(value As String, style As NumberStyles)
   Try
     Dim number As Integer = Int32.Parse(value, style)
     Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, number)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'.", value)
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is out of range of the Int32 type.", value)  
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output to the console:
'    Converted '104.0' to 104.
'    '104.9' is out of range of the Int32 type.
'    ' $17,198,064.42' is out of range of the Int32 type.
'    Converted '103E06' to 103000000.
'    Unable to convert '-1,345,791'.
'    Converted '(1,345,791)' to -1345791.

Poznámky

Parametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka nebo symbol oddělovače tisíců), které jsou povoleny s v parametru pro úspěšné provedení operace analýzy. styleThe style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, or the thousands separator symbol) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. Musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.It must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

[ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][e[sign]exponential_digits][ws][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][e[sign]exponential_digits][ws]

Nebo, pokud style obsahuje AllowHexSpecifier:Or, if style includes AllowHexSpecifier:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingWhite se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.White space can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern vlastnostmi a NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern aktuální jazykové verze.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the current culture. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v s části style if obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit s na začátku, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingSign se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.The sign can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
znakdigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. V případě fractional_digitsje platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače tisíců, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific thousands separator symbol. Oddělovač tisíců aktuální jazykové verze se může objevit s v style , pokud NumberStyles.AllowThousands obsahuje příznak.The current culture's thousands separator can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky aktuální jazykové verze se může objevit s v style , pokud NumberStyles.AllowDecimalPoint obsahuje příznak.The current culture's decimal point symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits zahrnuje jakékoli jiné číslice, OverflowException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, an OverflowException is thrown.
ee Znak "e" nebo "E", který označuje, že hodnota je vyjádřena v exponenciální notaci.The 'e' or 'E' character, which indicates that the value is represented in exponential notation. Parametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak. sThe s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec se pouze číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A string with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů řídí prvky, které mohou být, ale nemusí být přítomny ve vstupním řetězci.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be but are not required to be present in the input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny sv.The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

Hodnota NumberStylesNumberStyles value Prvky, které jsou povoleny v s, kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Desetinná čárka ( .The decimal point ( . ) a prvky zlomkové číslice .) and fractional-digits elements.
AllowExponent s Parametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku s.The ws element at the beginning of s.
AllowTrailingWhite Element WS na konci s.The ws element at the end of s.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku s.The sign element at the beginning of s.
AllowTrailingSign Element Sign na konci s.The sign element at the end of s.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače tisíců ( , ).The thousands separator ( , ) element.
AllowCurrencySymbol $ Elementu.The $ element.
Currency Všechny.All. s Parametr nemůže představovat šestnáctkové číslo ani číslo v exponenciální notaci.The s parameter cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci s s, znaménko na začátku a desetinná čárka ( .The ws element at the beginning or end of s, sign at the beginning of s, and the decimal point ( . písmeno.) symbol. s Parametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation.
Number Oddělovač ws, sign, tisíce ( , ) a desetinná čárka ( .The ws, sign, thousands separator ( , ), and decimal point ( . elementu.) elements.
Any Všechny styly, s s výjimkou nemůže představovat šestnáctkové číslo.All styles, except s cannot represent a hexadecimal number.

Pokud se použije spříznak, musí být hexadecimální hodnota bez předpony. NumberStyles.AllowHexSpecifierIf the NumberStyles.AllowHexSpecifier flag is used, s must be a hexadecimal value without a prefix. Například "C9AF3" se úspěšně analyzuje, ale "0xC9AF3" ne.For example, "C9AF3" parses successfully, but "0xC9AF3" does not. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s s parametrem NumberStyles.AllowLeadingWhite , a NumberStyles.AllowTrailingWhite.The only other flags that can be combined with the s parameter it are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. (Výčet obsahuje složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber, který obsahuje oba příznaky prázdné znaky.) NumberStyles(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white space flags.)

Parametr je analyzován pomocí informací o formátování NumberFormatInfo v objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému. sThe s parameter is parsed using the formatting information in a NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Chcete-li určit jazykovou verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) analýzy, zavolejte přetížení.To specify the culture whose formatting information is used for the parse operation, call the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) overload.

Viz také

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Převádí řetězcové vyjádření čísla na jeho ekvivalent v podobě 32bitového celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s);
public static int Parse (string s);
static member Parse : string -> int
Public Shared Function Parse (s As String) As Integer

Parametry

s
String String String String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

Návraty

Celé číslo se znaménkem 32, které odpovídá číslu obsaženému v s.A 32-bit signed integer equivalent to the number contained in s.

Výjimky

snemá správný formát.s is not in the correct format.

spředstavuje číslo menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak převést řetězcovou hodnotu na 32 celočíselnou hodnotu se znaménkem pomocí Int32.Parse(String) metody.The following example demonstrates how to convert a string value into a 32-bit signed integer value using the Int32.Parse(String) method. Výsledná celočíselná hodnota se pak zobrazí v konzole.The resulting integer value is then displayed to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ values = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
               "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647", 
               "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
               "-2147483648", "-2147483649" };
  for each (String^ value in values)
  {
   try {
     Int32 number = Int32::Parse(value); 
     Console::WriteLine("{0} --> {1}", value, number);
   }
   catch (FormatException^ e) {
     Console::WriteLine("{0}: Bad Format", value);
   }  
   catch (OverflowException^ e) {
     Console::WriteLine("{0}: Overflow", value);  
   } 
  }
}
// The example displays the following output:
//    +13230 --> 13230
//    -0 --> 0
//    1,390,146: Bad Format
//    $190,235,421,127: Bad Format
//    0xFA1B: Bad Format
//    163042 --> 163042
//    -10 --> -10
//    007 --> 7
//    2147483647 --> 2147483647
//    2147483648: Overflow
//    16e07: Bad Format
//    134985.0: Bad Format
//    -12034 --> -12034
//    -2147483648 --> -2147483648
//    -2147483649: Overflow   
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
             "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647", 
             "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
             "-2147483648", "-2147483649" };
   foreach (string value in values)
   {
     try {
      int number = Int32.Parse(value); 
      Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
     }  
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);  
     } 
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    +13230 --> 13230
//    -0 --> 0
//    1,390,146: Bad Format
//    $190,235,421,127: Bad Format
//    0xFA1B: Bad Format
//    163042 --> 163042
//    -10 --> -10
//    007 --> 7
//    2147483647 --> 2147483647
//    2147483648: Overflow
//    16e07: Bad Format
//    134985.0: Bad Format
//    -12034 --> -12034
//    -2147483648 --> -2147483648
//    -2147483649: Overflow   
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
                 "0xFA1B", "163042", "-10", "007", "2147483647", 
                 "2147483648", "16e07", "134985.0", "-12034",
                 "-2147483648", "-2147483649" }
   For Each value As String In values
     Try
      Dim number As Integer = Int32.Parse(value) 
      Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value)
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("{0}: Overflow", value)  
     End Try 
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    +13230 --> 13230
'    -0 --> 0
'    1,390,146: Bad Format
'    $190,235,421,127: Bad Format
'    0xFA1B: Bad Format
'    163042 --> 163042
'    -10 --> -10
'    007 --> 7
'    2147483647 --> 2147483647
'    2147483648: Overflow
'    16e07: Bad Format
'    134985.0: Bad Format
'    -12034 --> -12034
'    -2147483648 --> -2147483648
'    -2147483649: Overflow

Poznámky

s Parametr obsahuje číslo formuláře:The s parameter contains a number of the form:

[ws][sign]digits[ws][ws][sign]digits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
znaksign Nepovinný znak.An optional sign.
číslicedigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9.

Parametr je interpretován NumberStyles.Integer pomocí stylu. sThe s parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Kromě desítkových číslic jsou povoleny pouze úvodní a koncové mezery s počátečním znaménkem.In addition to decimal digits, only leading and trailing spaces together with a leading sign are allowed. Chcete-li explicitně definovat prvky stylu, které mohou být spřítomny v, Int32.Parse(String, NumberStyles) použijte buď Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metodu, nebo.To explicitly define the style elements that can be present in s, use either the Int32.Parse(String, NumberStyles) or the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

Parametr je analyzován pomocí informací o formátování NumberFormatInfo v objektu inicializovaném pro aktuální jazykovou verzi systému. sThe s parameter is parsed using the formatting information in a NumberFormatInfo object initialized for the current system culture. Další informace naleznete v tématu CurrentInfo.For more information, see CurrentInfo. Chcete-li analyzovat řetězec pomocí informací o formátování některé jiné jazykové verze, použijte Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metodu.To parse a string using the formatting information of some other culture, use the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

Viz také

Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32. ekvivalent celého čísla se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit signed integer equivalent.

public:
 static int Parse(System::String ^ s, IFormatProvider ^ provider);
public static int Parse (string s, IFormatProvider provider);
static member Parse : string * IFormatProvider -> int
Public Shared Function Parse (s As String, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

s
String String String String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string containing a number to convert.

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o sformátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information about s.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá číslu zadanému v s.A 32-bit signed integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

snemá správný formát.s is not of the correct format.

spředstavuje číslo menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

V následujícím příkladu je obslužná rutina události kliknutí na tlačítko webového formuláře.The following example is the button click event handler of a Web form. Používá pole vrácené HttpRequest.UserLanguages vlastností k určení národního prostředí uživatele.It uses the array returned by the HttpRequest.UserLanguages property to determine the user's locale. Potom vytvoří instanci CultureInfo objektu, který odpovídá danému národnímu prostředí.It then instantiates a CultureInfo object that corresponds to that locale. Objekt, který patří k tomuto CultureInfo objektu, Parse(String, IFormatProvider) je následně předán metodě Int32 pro převod vstupu uživatele na hodnotu. NumberFormatInfoThe NumberFormatInfo object that belongs to that CultureInfo object is then passed to the Parse(String, IFormatProvider) method to convert the user's input to an Int32 value.

protected void OkToInteger_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string locale;
  int number;
  CultureInfo culture;

  // Return if string is empty
  if (String.IsNullOrEmpty(this.inputNumber.Text))
   return;

  // Get locale of web request to determine possible format of number
  if (Request.UserLanguages.Length == 0)
   return;
  locale = Request.UserLanguages[0];
  if (String.IsNullOrEmpty(locale))
   return;

 // Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = new CultureInfo(locale);

  // Convert user input from a string to a number
  try
  {
   number = Int32.Parse(this.inputNumber.Text, culture.NumberFormat);
  }
  catch (FormatException)
  {
   return;
  }
  catch (Exception)
  {
   return;
  }
  // Output number to label on web form
  this.outputNumber.Text = "Number is " + number.ToString();
}
Protected Sub OkToInteger_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OkToInteger.Click
  Dim locale As String
  Dim culture As CultureInfo
  Dim number As Integer

  ' Return if string is empty
  If String.IsNullOrEmpty(Me.inputNumber.Text) Then Exit Sub

  ' Get locale of web request to determine possible format of number
  If Request.UserLanguages.Length = 0 Then Exit Sub
  locale = Request.UserLanguages(0)
  If String.IsNullOrEmpty(locale) Then Exit Sub

  ' Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = New CultureInfo(locale)

  ' Convert user input from a string to a number
  Try
   number = Int32.Parse(Me.inputNumber.Text, culture.NumberFormat)
  Catch ex As FormatException
   Exit Sub
  Catch ex As Exception
   Exit Sub
  End Try

  ' Output number to label on web form
  Me.outputNumber.Text = "Number is " & number.ToString()
End Sub

Poznámky

Toto přetížení Parse(String, IFormatProvider) metody se obvykle používá k převodu textu, který lze naformátovat různými způsoby Int32 na hodnotu.This overload of the Parse(String, IFormatProvider) method is typically used to convert text that can be formatted in a variety of ways to an Int32 value. Například jej lze použít k převodu textu zadaného uživatelem do textového pole HTML na číselnou hodnotu.For example, it can be used to convert the text entered by a user into an HTML text box to a numeric value.

s Parametr obsahuje číslo formuláře:The s parameter contains a number of the form:

[ws][sign]digits[ws][ws][sign]digits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Nepovinný znak.An optional sign.
znakdigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9.

Parametr je interpretován NumberStyles.Integer pomocí stylu. sThe s parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Kromě desítkových číslic jsou povoleny pouze úvodní a koncové mezery s počátečním znaménkem.In addition to decimal digits, only leading and trailing spaces together with a leading sign are allowed. Chcete-li explicitně definovat prvky stylu, které mohou být sk dispozici Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) v, použijte metodu.To explicitly define the style elements that can be present in s, use the Int32.Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

Parametr je CultureInfo implementace, jako je například objekt nebo.NumberFormatInfo IFormatProvider providerThe provider parameter is an IFormatProvider implementation, such as a NumberFormatInfo or CultureInfo object. Parametr poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o sformátu. providerThe provider parameter supplies culture-specific information about the format of s. Pokud provider je null ,NumberFormatInfo je použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Platí pro