Int64.MinValue Pole

Definice

Představuje nejmenší možnou hodnotu Int64 .Represents the smallest possible value of an Int64. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: long MinValue = -9223372036854775808;
public const long MinValue = -9223372036854775808;
val mutable MinValue : int64
Public Const MinValue As Long  = -9223372036854775808

Hodnota pole

Int64

Poznámky

Hodnota této konstanty je záporná 9223372036854775808; To znamená hexadecimální 0x8000000000000000.The value of this constant is negative 9,223,372,036,854,775,808; that is, hexadecimal 0x8000000000000000.

Platí pro

Viz také