Int64.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definice

Vrátí TypeCode hodnotu pro typ hodnoty Int64 .Returns the TypeCode for value type Int64.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Návraty

TypeCode

Výčtová konstanta, Int64 .The enumerated constant, Int64.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int64 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int64 instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro