Int64.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
override this.System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Int16

Hodnota aktuální instance převedená na Int16 .The value of the current instance, converted to an Int16.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int64 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int64 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToInt16(Int64) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(Int64) method.

Platí pro